Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no

Sommeraktuell forskning fra Fafo

Les om vår forskning som kan være mer aktuell om sommeren - og annen fersk forskning.

De fleste av Fafos forskere har tatt ferie. Tematikken vi forsker på hviler likevel ikke. Her har vi samlet et lite utvalg av vår forskning som er særlig aktuell i feriemånedene, samt øvrige ferske rapporter og arrangementer.

Se oversikten

Ny Fafo-rapport: Større stillinger og bedre drift

07. mai 2015

In en ny rapport evalueres 47 prosjekter som har deltatt med 82 tiltak i programmet Ufrivillig deltid. Hva er det som egentlig virker for å få til større stillinger? Leif Moland har skrevet rapporten på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Den presenteres på et seminar hos Fafo i dag.

En ny Fafo-rapport følger opp tidligere undersøkelser fra Fafo om renholdsbransjen. Forskerne ser på hvordan
proffmarkedet, dvs. bedrifter og virksomheter i privat og offentlig sektor, vurderer forhold som kan ha betydning for lønns- og arbeidsvilkårene for renholderne.

Et nytt Fafo-notat gir en sammenstilling av nyere litteratur om moderne slaveri, utført på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Moderne slaveri er en betegnelse som dekker ulike former for utnyttelse, slik som menneskehandel, prostitusjon og seksuell utnyttelse, tvangsarbeid, gjeldsbinding, tvangsekteskap, slaveri og slaveri-lignende praksiser. Hensikten med notatet er å gi en god oversikt over sentral litteratur og generelle utviklingstendenser. Notatet er skrevet som et bakgrunnsdokument med relevans for politikkutvikling, og kan også kan tjene til å gi en innføring i ulike sider ved moderne slaveri for andre aktører med en interesse for feltet. Notatet er benyttet i UDs strategi for å bekjempe moderne slaveri, lansert 1. juli.

Fougner-utvalget la nylig fram sine forslag for framtidas arbeidsliv når det gjelder tilknyttingsformer og organisering av virksomheter i arbeidsmarkedet. Utvalgets granskningsfelt har mange likhetstrekk med det Fafo-ledede storprosjektet «The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models». Vi har intervjuet prosjektdeltaker og arbeidsrettsforsker Marianne Jenum Hotvedt om NOU-rapporten, og hva hun mener er problemene vi bør fikse for å beholde et godt arbeidsmarked.

Antallet ansatte i pleie- og omsorgssektoren har økt fra omtrent 170 000 til nesten 190 000 fra 2010 til 2019. I den samme perioden har antallet seniorer økt fra 60 000 til 88 000. Denne rapporten omhandler sykepleiere, helsefagsarbeidere og assistenter som er seniorer og jobber på pleie- og omsorgsinstitusjoner og i hjemmetjenesten. Vi ser på omfanget av ansatte 50+ i de aktuelle yrkene og kartlegger pensjoneringsmønster og frafall. Vi undersøker også hvordan det er å være senior i disse yrkene, hvilke utfordringer de har, hvordan de opplever arbeidsmiljø og ledelse, om de føler seg sett og anerkjent, hvilke utviklingsmuligheter de har, og ikke minst om de opplever yrket og bransjen som et godt sted å være i seinkarrieren, og hva som eventuelt skal til for å kunne stå lenger i arbeid i disse yrkene.

Rapporten inneholder resultater fra et prosjekt der vi bruker survey- og registerdata til å analysere utbredelsen og konsekvenser av videreutdanning i Norge. Surveydataene kommer fra Lærevilkårsmonitoren (LVM), som er en årlig tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Registerdata gir muligheter til å gjennomføre mer detaljerte analyser av undergrupper av sysselsatte. Dette er utnyttet til å analysere faktorer som har betydning for videreutdanning og mobilitet på arbeidsmarkedet for lærere, sykepleiere og ingeniører.

Satsningen har som mål å forebygge, oppdage og tilby hjelp til barn og unge som opplever omsorgssvikt, vold og overgrep. Evalueringen viser blant annet at det har blitt prøvd ut og gjennomført et omfattende antall tiltak i bydelene, og at ansattes holdninger i relativt stor grad er i tråd med intensjonene.  Erfaringene viser at «barnevernøvelser» i noe varierende grad har lyktes, og har vært ressurskrevende. Frihet til lokale tilpasninger i bydelenes implementering ser ut til å ha vært en viktig suksessfaktor. Evalueringen er utført i samarbeid med Agenda Kaupang.

 

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.