Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no
Fafo fyller 40!
Ny Fafo-rapport: Større stillinger og bedre drift

In en ny rapport evalueres 47 prosjekter som har deltatt med 82 tiltak i programmet Ufrivillig deltid. Hva er det som egentlig virker for å få til større stillinger? Leif Moland har skrevet rapporten på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Den presenteres på et seminar hos Fafo i dag.

07. mai 2015

Fafos Jørgen Svalund og Bård Jordfall (nå i Fellesforbundet) fikk i 2019 i oppdrag fra LO å se på norsk beredskap og hvordan ulike hendelser kunne sette norsk beredskap og krisehåndtering på prøve. Dette var før Covid kom til landet og pandemien satte sitt sterke preg på prosjektet. Rapporten ser derfor på sikkerhet og beredskap i Norge, og hvordan samhandling og samvirke fungerte i lys av koronapandemien som traff landet i starten av mars 2020.

I rapporten settes søkelyset på to temaer som dels er sammenvevde. For det første hvordan samvirke og samvirkeprinsippet, et sentralt beredskapsprinsipp, fungerer i en krisetilstand, og for det andre, hvordan samhandling mellom ulike nivåer og mellom virksomheter, offentlige og offentlig –private fungerer.

Et ekspertutvalg har gjennomgått situasjonen til arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. Tirsdag 13. desember leverer de sin utredning til regjeringen. Seniorforsker Anne Mette Ødegård, som også leder Fafo Østforum, er medlem av utvalget og har bidratt til utredningen.

Fagforbundet organiserer arbeidstakere innenfor et bredt område, men hvor yrkesfagene gjerne har en sentral posisjon. Det er også et vesentlig innslag av ufaglærte innenfor flere av forbundets organisasjonsområder. I dette faktaarket ser vi på avlagte fagprøver i de fagene som Fagforbundet tradisjonelt organiserer innenfor.

I dette faktaflaket undersøkes omfanget av deltidsarbeid i ulike yrker innen Fagforbundets organisasjonsområde. Selv om heltidsandelen er økende, er det fortsatt mange som jobber deltid. I noen av disse yrkene finner vi også mange små deltidsstillinger. Rammer utfordringene ved deltidsarbeid og små stillinger noen grupper mer enn andre? Hvor i yrkeshierarkiet finner vi oftest deltidsstillingene? Og hva skjer med menn som jobber i yrker der deltid er vanlig?

I Hurdalsplattformen lanserer regjeringen en tillitsreform i norsk offentlig sektor. Hovedmålet er å styrke førstelinja i velferdsstaten gjennom økt tillit og dermed sikre bedre tjenester for innbyggerne. Men hva legges i begrepet tillit? Hvordan skal tillit «reformeres»? Hvem er med på å utforme tillitsreformen i praksis? Og hvilke velferdspolitiske konsekvenser kan en slik tillitsreform ha? Dette notatet belyser disse problemstillingene.

Hedda Flatø gjestet mandag 28. november NRKs Dagsnytt 18-studio i anledning de sterke demonstrasjonene som har oppstått mot Kinas svært strenge covid-restriksjoner. – Demonstrasjoner er ikke uvanlig i Kina. Det som er spesielt med denne situasjonen, er at den både skjer i mange deler i landet og at kritikken rettes mot sentralledelsen, framfor lokale myndigheter, poengterte hun blant annet. Knappe to timer før dette, var hun også i NRK Radios «Studio 2» for å snakke om samme tema.

Kommende arrangementer

  • Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?

    Mandag 12. desember 2022, kl. 13.00–15.00, med etterfølgende mingling til kl. 16.00

    Fafo-seminar

    Hva betyr arbeidsvandringen i Europa for tilgangen på faglært arbeidskraft? På dette seminaret presenterer vi funn fra forskningsprosjektet «Fag på vandring», og vi har invitert partene i arbeidslivet til en diskusjon om fagenes framtid. Kan arbeidsmigrantene dekke behovet for faglært arbeidskraft? Eller fører et åpent europeisk arbeidsmarked til at fagene forvitrer?


 

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.