Skip to main content

Nyhet

Ny rapport: Evaluering av Blå Kors’ gatenære tiltak og tilbudet «Steg for steg»

Fafo har siden 2018 følgeevaluert to Blå Kors-tiltak: de gatenære tiltakene og rehabiliteringstilbudet «Steg for steg». I sluttrapporten samles funn og erfaringer, med vekt på hvorvidt de to tiltakene bidrar til bedre livsmestring og sosial inkludering for personer med rusmiddelproblemer, og hvordan de eventuelt utfyller det offentlige tjenestetilbudet.
Støtte til sosial inkludering er en utfordring på rusfeltet. Fafos tidligere evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet viste store utfordringer når det gjelder levekår, sosial deltakelse, meningsfull aktivitet og sosialt nettverk for personer med rusmiddelproblemer. De to Blå Kors-tilbudene går inn i dette området. Begge er innrettet for å bidra til bedre livskvalitet, livsmestring og sosial inkludering hos de som benytter seg av tilbudene.
 
Rapporten viser hvor krevende det «vanlige» kan være dersom du har strevd med rus, eller erfarer andre former for utenforskap. Mange har behov for støtte til å etablere et vanlig liv, slik de selv ønsker at det skal være.
 
Deltakerne i rehabiliteringstilbudet «Steg for steg» sier i en spørreundersøkelse at det de ønsker støtte til ved å være med i tilbudet er nettopp sosial deltakelse, aktivitet og nettverk. De fleste som har svart på spørreundersøkelsen sier at de i tilbudet opplever å bli lyttet til, møtt med aksept og anerkjennelse, og får hjelp til det de ønsker. I de gatenære tiltakene med kafedrift har det blitt utviklet tilbud for å motivere gjester til endring i eget liv, og sosial støtte for bedre livsmestring. Begge tilbudene utfyller det offentlige tjenestetilbudet.
 
Evalueringen reiser spørsmål om betydningen av frivillighet i tilbudene, mobiliseringen av vanlige mennesker for å bidra til sosial inkludering og støtte til et «vanlig» liv. Samtidig reises problemstillinger som gjelder avveiningen mellom profesjonalisering av tilbud og bevaring av frivillighetens forankring i sivilsamfunnsengasjement og «det vanlige».  
 
De gatenære tiltakene består i hovedsak av kafédrift med mat og omsorg, men som del av virksomheten er det utviklet et sosialfaglig tilbud og en egen motivasjonsmetodikk for å bidra til at gjester får tro på bedring i eget liv, og bedre livskvalitet.
 
«Steg for steg» er et individuelt tilpasset tilbud om støtte til den enkelte deltakers egen prosess for å kunne leve det livet de ønsker seg. Nøkkelord i tilbudet er økt hverdagskompetanse, støtte til sosial inkludering og livsmestring.
  • Publisert: 21. oktober 2021