Skip to main content

Nyhet

Ny rapport kartlegger plattformarbeid i Norden

To english version

Plattformarbeid kan ses på som en case for hvordan viktige sider ved arbeidslivet kan være i endring. Som en del av det pågående prosjektet Nordic Future of Work, utforsker denne rapporten utviklingen av plattformarbeid i Norden så vel som de mest sentrale bekymringene ved denne måten å organisere arbeidet.

Rapporten knytter dette også til øvrige forskningstema som utforskes i prosjektet, som digitalisering, nye former for sysselsetting og de juridiske og regulatoriske utfordringene som arbeidslivets parter, regjeringer og nordiske arbeidsmarkedsmodeller står overfor i dag.

Det fellesnordiske prosjektet er ledet av Fafo på oppdrag fra Nordisk Ministerråd

Plattformøkonomien er bygget på en forretningsmodell som fungerer som et rent mellomledd mellom arbeidstakeren og kunden. Vanligvis klassifiserer arbeidstakere som selvstendig næringsdrivende (oppdragstakere), mens lønn, vilkår og betingelser styres av plattformapplikasjonenes algoritmer.

Selv om plattformarbeid fortsatt er et marginalt fenomen i Norden, har det innenfor visse bransjer i de nordiske arbeidsmarkedsmodellene etablert seg digitale plattformer der personer selger sin arbeidskraft. Hvilke varer og tjenester det er snakk om varierer mellom bransjene, men de er generelt preget av lav fagforeningstetthet og tariffavtaledekning. Bruken av selvstendig næringsdrivende og stykkarbeid er også i en viss grad normalisert. Med andre ord står de nordiske modellenes karakteristiske ordninger for å regulere arbeidsforhold og lønn relativt svakt.

Etter en kort introduksjon til plattformarbeid kartlegger rapporten de viktigste bekymringene som er reist av plattformarbeid i de nordiske modellene (kapittel 2).

De påfølgende to kapitlene tilbyr to case-studier av plattformarbeid i Norden:

  • en case-studie av transportplattformen Ubers utvikling i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og arbeidsforholdene til Uber-sjåførene i Helsinki og Oslo (kapittel 3).
  • en case-studie av tekniske oversettere som arbeider gjennom nettbaserte plattformer; et eksempel på høyt kvalifisert plattformarbeid (Kapittel 4).

Selv om det plattformarbeid ofte opererer i utkanten av den nordiske arbeidsmarkedsmodellen, finnes det også eksempler på tariffavtaler i plattformøkonomien: Kapittel 5 utforsker Foodora-avtalen i Norge og Hilfr-avtalen i Danmark.

Kapittel 6 analyserer de nordiske fagforeningenes og arbeidsgiverorganisasjonenes svar på plattformarbeid mer generelt.

Til slutt (kapittel 7) konkluderer rapporten med å oppsummere funnene og diskutere de potensielle veivalgene for regulering av plattformarbeid i Norden, og hevder at et mangfold av regulatoriske strategier og politiske verktøy sannsynligvis vil bli brukt til å innlemme plattformarbeid i de nordiske modellene.

  • Publisert: 27. mai 2020