Levekårsundersøkelse: Levekår og nevromangfold

Fafo skal i samarbeid med Unge funksjonshemmede gjennomføre en levekårsundersøkelse blant pårørende, ungdom og unge voksne med nevroutviklingsdiagnoser som ADHD, Tourettes, Asperger og autisme. Prosjektet har fått støtte fra Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen).

Diagnostisering av barn og unge med nevrobiologiske diagnoser som autismespektertilstander, ADHD, og ticslidelser er samlet sett økende i Norge. Det finnes lite systematisert kunnskap om prognosene for barn med disse diagnosene. Det finnes også lite forskningsbasert kunnskap om hva som kjennetegner de unge det går bra med, og hva som kjennetegner de som får det vanskelig. Likeledes er de nærmeste pårørendes situasjon dårlig belyst.

Prosjektet tar sikte på å dekke dette kunnskapsgapet ved å gjennomføre en levekårsundersøkelse blant ungdom og unge voksne med disse diagnosene, samt deres pårørende. Forskningsspørsmålene vi stiller er: I hvilken grad møter unge og unge voksne med nevrobiologiske diagnoser og deres pårørende ulike levekårsutfordringer, og i hvilken grad har tjenestetilbudet bidratt til at disse utfordringene avhjelpes? Hvilke forhold forklarer variasjon i opplevde levekårsutfordringer i denne gruppen og de underliggende diagnosegruppene?

Gode data om livssituasjon og levekår for barn i ungdomsskolealder og unge voksne kan danne grunnlag for bedre prognoseforståelse. Kjennskap til prognoser kan bidra til kunnskapsbasert utvikling av en mer effektiv forebygging av negativ utvikling, både fra familier og offentlige tjenesters side. Vi tror også at økt kunnskap om unge det går bra med (såkalt «positive deviance») kan bidra til å informere de offentlige tjenestene om tilpasninger og tiltak som kan bedre livskvalitet, levekår og muligheter også for andre unge i målgruppen.

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Fafo og Unge funksjonshemmede. Vi samarbeider også med relevante brukerorganisasjoner som ADHD Norge, Tourette foreningen, Autismeforeningen og Spekteret.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2020
  • Avsluttes:
    desember 2022

Oppdragsgiver

  • Ekstrastiftelsen
    Unge Funksjonshemmede