Arbeidsmuligheter og ønsker blant uførepensjonister

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2006
  • Avsluttes:
    mars 2007

Oppdragsgiver

  • Rikstrygdeverket