Skip to main content

Eldre med hiv


Prosjektet er en studie blant eldre med hiv.

Med utgangspunkt i Fafos tidligere levekårsstudier blant hiv-positive vil vi spørre om det har skjedd endringer i levekår og livskvalitet for gruppen hivpositive over 50 år.

Et viktig moment er å undersøke betydningen av det å ha hatt hiv over en lengre periode og/eller knyttet til alder.

Spørsmål om helse vil være sentrale, men da ikke knyttet til medisinske indikatorer i snever betydning.

Vi vil være opptatt av opplevd helse og erfaringer knyttet til det å være inne i langvarige behandlingsregimer.

 • Hvordan er møtet med helse- og sosialtjenestene?
 • Er det behov som ikke er fanget opp?
 • Oppleves møtet med helse- og sosialtjenesten som stigmatiserende, opplever informantene at det forekommer diskriminering?
 • Hvordan håndterer eldreomsorgen – enten det er hjemmebaserte omsorgstjenester eller institusjonsomsorgen – hiv og det å møte eldre som lever med hiv?

På samme måte vil vi være opptatt av sosiale relasjoner, åpenhet, forhold til familie og nettverk.

 • Er det endringer knyttet til det å bli eldre som er særlig betydningsfulle for denne gruppen?
 • Er det behov som ikke fanges opp av dagens inntektssikrings- og tjenesteordninger?
 • Har eldre hiv-positive andre behov enn yngre, og har hiv-positive eldre andre behov enn hiv-negative?

Fafo har gjennomført et forprosjektet basert på en kunnskapsgjennomgang og en fokusgruppe.

Forprosjektet ble konkludert i et Fafo-notat «Å bli eldre med hiv - En pilotstudie». Hovedprosjektet består av en kvalitativ spørreundersøkelse blant personer over 50 år som lever med hiv.

Prosjektet avsluttes høsten 2018.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  november 2016
 • Avsluttes:
  november 2018

Oppdragsgiver

 • HivNorge