Skip to main content

Familieforhold og likestilling i ulike etniske grupper


Formålet med undersøkelsen er å kartlegge familieforhold og likestilling blant fire ulike landgrupper av innvandrere, og blant etterkommere. Undersøkelsen er tredelt, og vil bygge både på registerdata, surveydata og fokusgruppeintervjuer.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2007
  • Avsluttes:
    februar 2010

Oppdragsgiver

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdep.