Fullførte prosjekter

Den kompliserte omleggingen – hva blir virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon?

En analyse av hvordan en ny offentlig tjenestepensjon vil slå ut for ulike medlemsgrupper i NTL.

Høsten 2015 gjenomførte Fafo på vegne av NTL en omfattende analyse av blant annet NTLs statsansatte medlemmers yrkeskarrierer og hvordan en ny offentlig tjenestepensjon vil slå ut for ulike medlemsgrupper. Resultatene skal presenteres i en egen rapport. I dette prosjektet presenteres hovedresultatene fra disse analysene, basert på et utvalg av idealtyper fra medlemsundersøkelsen, hvor vi beregner forventede pensjonsutbetalinger ved ulike uttaksaldre for ulike varianter av en ny påslagsmodell. Disse pensjonsutbetalingene sammenlignes med utbetalinger ved en videreføring av dagens bruttoordning i offentlig sektor.

I dette prosjektet settes resultatene inn i en mer prinsipiell diskusjon om kjennetegn ved en ny og gammel ordning, hvor hensikten er å drøfte viktige sider ved en mulig ny ordning i offentlig sektor.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2016:44
Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland

Prosjektledelse

Jon M. Hippe

Oppdragsgiver(e)

NTL

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

august 2016
desember 2016