Fullførte prosjekter

Eldre med hiv

Prosjektet er en studie blant eldre med hiv.

Med utgangspunkt i Fafos tidligere levekårsstudier blant hiv-positive vil vi spørre om det har skjedd endringer i levekår og livskvalitet for gruppen hivpositive over 50 år. Et viktig moment er å undersøke betydningen av det å ha hatt hiv over en lengre periode og/eller knyttet til alder. Spørsmål om helse vil være sentrale, men da ikke knyttet til medisinske indikatorer i snever betydning. Vi vil være opptatt av opplevd helse og erfaringer knyttet til det å være inne i langvarige behandlingsregimer. Hvordan er møtet med helse- og sosialtjenestene? Er det behov som ikke er fanget opp? Oppleves møtet med helse- og sosialtjenesten som stigmatiserende, opplever informantene at det forekommer diskriminering? Hvordan håndterer eldreomsorgen – enten det er hjemmebaserte omsorgstjenester eller institusjonsomsorgen – hiv og det å møte eldre som lever med hiv? På samme måten vil vi være opptatt av sosiale relasjoner, åpenhet, forhold til familie og nettverk. Er det endringer knyttet til det å bli eldre som er særlig betydningsfulle for denne gruppen? Er det behov som ikke fanges opp av dagens inntektssikrings- og tjenesteordninger? Har eldre hiv-positive andre behov enn yngre, og har hiv-positive eldre andre behov enn hiv-negative? Fafo har gjennomført et forprosjektet basert på en kunnskapsgjennomgang og en fokusgruppe. Forprosjektet ble konkludert i et Fafo-notat «Å bli eldre med hiv - En pilotstudie». Hovedprosjektet består av en kvalitativ spørreundersøkelse blant personer over 50 år som lever med hiv. Prosjektet avsluttes høsten 2018.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:43
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen

Fafo-notat 2017:02
Arne Backer Grønningsæter
En pilotstudie

Prosjektledelse

Arne Backer Grønningsæter

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

HivNorge

Prosjektperiode

november 2016
november 2018