Fullførte prosjekter

Evaluering av arbeidstidsforsøk i Bærum

Bærum kommune startet i 2002 opp et prosjekt som skal gå fire år framover i tid, som har som hovedmålsetting å skape mer attraktive og fleksible arbiedsplasser i kommunen. Det utarbeides nå en tiltaksmeny som skal bestå av en rekke tiltak for å behol de og rekruttere arbeidskraft. Blant virkemidlene kommunen ønsker er å bruke for å styrke rekrutteringen, holde på arbeidskraften samt nyttiggjøre seg arbeidskraften bedre, er forsøk med 3+3-modellen og Tillitstid. Bærum kommune ønsker en tilrett elegging og evaluering av arbeidstidsforsøk med 3+3-modellen og Tillitstid.

Eksterne forskere

Jon Erik Dølvik

Oppdragsgiver(e)

Bærum kommune

Prosjektperiode