Følgeevaluering av TryggEst

Følgestudie av Bufdirs pilotprosjekt TryggEst.

TryggEst er en modell for bedre beskyttelse mot vold og overgrep for sårbare voksne. Pilotprogrammet prøves ut i et mindre antall kommuner for å gjøre erfaringer, innen det etter planen skal innføres i samtlige kommuner etter 2020. Dette er et samarbeidsprosjekt med NTNU Samfunnsforskning, der de er hovedleverandør.

Prosjektledelse

Terje Olsen

Prosjektdeltaker(e)

Terje Olsen

Oppdragsgiver(e)

NTNU Samfunnsforskning

Forskningstema

Levekår og fattigdom

Prosjektperiode

mars 2019
desember 2020