Fullførte prosjekter

Pensjonering blant sykepleiere

På bakgrunn av pensjonskommisjonens forslag om endringer i folketrygden og de offentlige tjenestepensjonsordningene, herunder tidligpensjonsordningene, har Norsk Sykepleierforbund bedt Fafo om å utarbeide en skisse til et forsknings-/utredningsprosje kt. Prosjektet skal framskaffe best og mest mulig relevant informasjon om sykepleiernes pensjoneringsatferd og reelle pensjoneringsbehov, herunder også sammenheng mellom lønnsnivå, deltid, opptjeningstid og pensjonsnivå. Målet er å belyse de konsekvenser pensjonskommisjonens forslag vil kunne ha for sykepleiernes pensjoneringsmuligheter og pensjonsytelser, men undersøkelsene vil også være nyttig i forhold til arbeidet med et inkluderende arbeidsliv og Arbeidslivslovutvlagets innstilling.

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Norsk Sykepleierforbund

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

2004