Fullførte prosjekter

Rekrutteringsutfordringer for maritim næring mot 2020

Formålet med prosjektet er å kartlegge rekrutteringsutfordringene i maritim næring fram mot 2020.

 Hva er rekrutteringsbehovet innen de ulike segmentene, og hvilke virkemidler for kompetanseheving og rekruttering finnes? Prosjektet vil også undersøke  mobilitet av ansatte mellom de ulike segmentene, og hvor lang tjenestetid arbeidstakerne selv ser for seg at de vil ha. Videre vil kapasitet og rekruttering hos utdanningsinstitusjonene bli undersøkt. Bakgrunnen for dette prosjektet er samspillet mel lom to trender, som hver for seg og samlet utfordrer aktørene innenfor den maritime klynga. Den ene utfordringen dreier seg om økende krav til kompetanse, noe som må forstås i lys den generelle trenden i det moderne arbeidslivet, og som således ligge r utenfor den maritime næringen. Den andre utfordringen skyldes skjevheter innenfor den maritime klynga. Konkret er situasjonen at offshorevirksomhetene tiltrekker seg stadig flere av de kompetente arbeidstakere fra de øvrige  segmentene i klynga.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:28
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad
Rekrutteringsbehov i maritim næring fram mot 2020

Oppdragsgiver(e)

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Prosjektperiode

januar 2013
mai 2014