Fullførte prosjekter

Tjenestepensjonenes inntektsmessige betydning

Departementet har bedt Fafo om å klargjøre om og hvordan en eventuelt kan anslå pensjonsytelsene for morgendagens pensjonister med utgangspunkt i foreliggende datat om bl.a. dekningsgrad, ytelsesnivå, opptjening mv, og da i særlig grad hvor store tje nestepensjonsytelsene kan antas å bli.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 526
Geir Veland og Tove Midtsundstad

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektledelse

Geir Veland

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

oktober 2005
januar 2006