Skip to main content

Det gode liv til sjøs: Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip – norsk handlingsrom


Utenlandskregistrerte skip står for en stor del av trafikken mellom norske havner. Norge følger internasjonale reguleringer for skipsfart. I denne rapporten gjør vi rede for hvilket handlingsrom Norge har til å regulere lønns- og arbeidsvilkår i innenriksfarten og trafikken på norsk sokkel. I tillegg redegjør vi for reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip i noen andre land, i og utenfor EU.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2014
  • Avsluttes:
    februar 2014

Oppdragsgiver

  • LO
    Norsk sjømannsforbund