Skip to main content

Rekrutteringsutfordringer for maritim næring mot 2020


Formålet med prosjektet er å kartlegge rekrutteringsutfordringene i maritim næring fram mot 2020.

 Hva er rekrutteringsbehovet innen de ulike segmentene, og hvilke virkemidler for kompetanseheving og rekruttering finnes? Prosjektet vil også undersøke  mobilitet av ansatte mellom de ulike segmentene, og hvor lang tjenestetid arbeidstakerne selv ser for seg at de vil ha. Videre vil kapasitet og rekruttering hos utdanningsinstitusjonene bli undersøkt. Bakgrunnen for dette prosjektet er samspillet mel lom to trender, som hver for seg og samlet utfordrer aktørene innenfor den maritime klynga. Den ene utfordringen dreier seg om økende krav til kompetanse, noe som må forstås i lys den generelle trenden i det moderne arbeidslivet, og som således ligge r utenfor den maritime næringen. Den andre utfordringen skyldes skjevheter innenfor den maritime klynga. Konkret er situasjonen at offshorevirksomhetene tiltrekker seg stadig flere av de kompetente arbeidstakere fra de øvrige  segmentene i klynga.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Jon Rogstad

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2013
  • Avsluttes:
    mai 2014

Oppdragsgiver

  • Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse