Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Applaus eller lønnsløft?
En empirisk analyse av lønnsutviklingen for sykepleiere i kommunesektoren

Mari Baklund Størseth

Masteroppgave i samfunnsøkonomisk analyse

Last ned nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

I mars 2020 kunne man høre applaus fra balkonger over hele landet, da befolkningen ville takke helse- og omsorgspersonell for den krevende jobben de har gjort i forbindelse med koronapandemien. Norsk sykepleierforbund har argumentert for at takken også bør vises gjennom lønnsoppgjørene. Det har imidlertid vist seg vanskelig innenfor dagens frontfagsmodell å gi enkelte grupper et særskilt lønnsløft.

Den koordinerte lønnsdannelsen skal ivareta god konkurranseevne overfor utlandet og sørge for en lønnsutvikling som bevarer små forskjeller og forhindrer ulikhet. Frontfagsmodellen krever at lønnsutviklingen i skjermet og konkurranseutsatt sektor skal være lik over tid. I denne masteroppgaven ser forfatterene på lønnsutviklingen i kommunesektoren for sykepleiere. Den undersøker om det finnes mikroøkonomiske teorier som kan forklare at norske kommuner har utfordringer med å rekruttere sykepeiere. Videre sammenlignes utviklingen i lønninger i frontfaget og sykepleiere i kommunesektoren ved å konstruere en modell for likevektskorrigering, og ved å empirisk teste for kointegrasjon, som representerer langtidsproporsjonaliteten.

Oppgaven er skrevet med stipend fra Fafos masterstipend til oppgaver om kollektive partsforhold

Utgitt: 2021 Id-nr.: 965

Andre utgivelser

Masteroppgave i samfunnsøkonomi
Ingrid Engebretsen


Master’s thesis, Sociology
Tord Flatland
A comparative case-study of industrial relations, bargaining models and organised employers’ roles in change in Sweden and Norway


Elin Svarstad
En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012

Last ned / Download


Masteroppgave i Statsvitenskap
Trond Flaarønning
En analyse av hvordan innføringen av allmenngjorte tariffavtaler påvirker fagforeningsgraden