Skip to main content
  • Kristin Alsos & Kristine Nergaard

Arbeidsvilkår for ansatte i bemanningsbransjen – en litteraturstudie

  • Arbeidsnotat, juni 2024
  • Arbeidsnotat, juni 2024

I dette notatet oppsummerer vi tidligere forskning og kartlegginger om arbeidsvilkår for ansatte i bemanningsforetak. Hovedtilnærmingen har vært å lete etter studier som sier noe om vilkårene, og der disse ansatte sammenlignes med andre i atypiske arbeidsforhold eller i faste heltidsjobber. Vi har inkludert studier som har undersøkt ulike sider ved innleides arbeidsvilkår, herunder lønn, arbeidstid, kompetanseutvikling, jobbsikkerhet, og fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer.

En gjennomgang av forskningslitteratur som har sett på arbeidsvilkår for ansatte i bemanningsforetak (utleide/innleide), viser at det er en stor variasjon av forskningsspørsmål og metodiske tilnærminger. Vi har i hovedsak valgt å inkludere studier fra de siste 20 årene, og studier som er basert på europeiske data. Til sammen er 60 studier inkludert. Hvilke vilkår innleide har vil avhenge av mange ulike faktorer, herunder reguleringer og andre institusjonelle forhold i de ulike landene. Det er dermed ikke gitt at enkeltstudier basert på forholdene i et land vil være relevant for andre land. Samtidig, dersom mange ulike studier basert på ulike institusjonelle forhold trekker i samme retning, kan dette tilsi at funnene vil være relevante for ulike land og bransjer. I det følgende oppsummerer vi studiene tematisk.

Innleie av arbeidskraft innebærer at det etableres et triangulært arbeidsforhold mellom den innleide, bemanningsforetaket og innleievirksomheten. Dette vil kunne påvirke hvilke arbeidsoppgaver de innleide får, og i hvilken grad de integreres i innleievirksomhetens organisasjon, noe som igjen kan påvirke ulike sider ved de innleides arbeidsvilkår. Studier finner at situasjonen for enkelte grupper av innleide har likhetstrekk med andre atypiske tilknytningsformer, også der de innleide er på faste kontrakter. Utfordringene synes å variere alt etter hvilke bransjer de ansattes leies ut til, og blir forsterket i grensekryssende situasjoner.

Litteraturgjennomgangen viser at innleide gjennomgående har dårligere psykososialt arbeidsmiljø enn andre ansatte. Dette gjelder mange ulike sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet som jobbtilfredshet, variasjon i arbeidsoppgaver, autonomi, og informasjonstilgang. Resultatene spriker noe mer når det gjelder sosiale relasjoner og stress, men det er tegn til at nivået av stress har økt. Flere studier finner også det å være innleid er forbundet med negative helseeffekter, men uten nødvendigvis å vise noen kausal sammenheng. Funnene knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet gjelder også i tilfeller der de innleide har faste kontrakter med bemanningsforetaket, noe som gjerne forklares med bemanningsbransjens natur og oppdragenes kortsiktige horisont. Det er færre studier som har undersøkt innleides fysiske arbeidsmiljø, men også her trekker bidragene i retning av at de innleide er mer utsatt for skader enn andre ansatte.

Innleide arbeidstakere opplever oftere enn direkteansatte sin jobbsikkerhet som dårlig. Dette gjelder også for studier sammenligner innleide med andre typer atypisk ansatte, og enkelte studier som sammenligner innleide i fast stilling med fast ansatte direkteansatte. Misnøye med jobbsikkerheten er også en faktor som bidrar til lavere tilfredshet med andre aspekter av arbeidsforholdet. En god del studier ser på sammenhengen mellom det å jobbe som innleid fra et bemanningsforetak, og utfall på arbeidsmarkedet i form av overganger til tryggere jobber, langvarig usikkerhet eller risiko for å arbeidsledighet. Det er ikke entydige konklusjoner. Mens noen konkluderer med at slike jobber fungerer som en overgang til det som betegnes som regulære jobber, finner andre belegg for at slike jobber kan være en felle. Studier som differensierer mellom ulike grupper arbeidstakere, blant annet flere norske studier, peker på at overgangsratene er lavest for arbeidstakere med innvandringsbakgrunn eller lave formelle kvalifikasjoner.

Et forhold som trekkes fram som en utfordring knyttet til utleie av arbeidskraft, er at innleide får mindre opplæring og kompetanseutvikling enn direkteansatte. Dette knyttes til aspekter ved det triangulære arbeidsforholdet, at oppdragene ofte er kortvarige og at arbeidsoppgavene i mange tilfeller betegnes som lavkvalifisert. Studier som sammenligner lønnsnivå, tenderer til å finne et negativt lønnsgap for innleide sammenlignet med direkteansatte. Størrelsen på dette lønnsgapet varierer mellom studiene, men også ulike grupper innleide. Enkelte studier finner også en motsatt effekt, eller at det for noen typer arbeidstakere ikke er observerbare forskjeller.

  • Publisert: 5. juni 2024