Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Det gode arbeid. Kort versjon

Martin Byrkjeland

Andre Fafo-utgivelser

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Dette heftet presenterer noen av de sentrale konklusjonene fra prosjektet «Det gode arbeid», som Fafo har gjennomført for Arbeids- og næringsavdelingen i LO. Prosjektet analyserer hvordan sentrale utviklingstrekk i norsk arbeidsliv påvirker mulighetene for å realisere det gode arbeid, med sikte på å opparbeide et kunnskapsgrunnlag for fagbevegelsens strategi for det framtidige arbeidsmiljøet.

Prosjektet oppsummerer noe av den norske og utenlandske forskningen om temaet, samt diskusjoner i styringsgruppa for prosjektet, med representanter for forbunda i LO og med kollegaer på Fafo. De fleste opplysningene om tilstanden i norsk arbeidsmiljø er basert på Statistisk sentralbyrås Arbeids- og levekårsundersøkelse i 1996.

En mer utførlig presentasjon av resultater og argumentasjon finnes i hovedrapporten.

Utgitt: 1998 Id-nr.: 924

Hovedrapport