Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor
En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012

Elin Svarstad

Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Elin Svarstad

Denne masteroppgaven studerer lønnsutvikling og lønnsspredning blant norske siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor i perioden 2004-2012. Grunnlaget for analysen er Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk. I oppgaven identifiseres viktige faktorer som har innvirkning på reallønnsnivået i de to gruppene, og deres forklaringskraft blir sammenlignet. Dernest undersøkes ulike mål på lønnsspredning blant siviløkonomer og sivilingeniører, og hvordan disse varierer mellom yrkesgruppene og over det aktuelle tidsrommet.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 958