Skip to main content

Elin Svarstad

Forsker
To english version

  Utdanning

  Doktorgrad i samfunnsøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

  Siviløkonom, Handelshøyskolen ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

  Bachelor i kultur- og samfunnsfag (fordypning i juss), Universitetet i Oslo (UiO)

  Arbeidsområder

  Arbeidslivsorganisering, kollektive partsforhold, lønnsdannelse og forhandlinger, lønn og lønnssystemer, varsling.

  Aktive prosjekter

  Senter for lønnsdannelse

  Senter for lønnsdannelse er en møteplass for formidling og diskusjoner om lønnsdannelsens betydning for sysselsetting, produktivitet, verdiskapning og fordeling. Senteret er tverrfaglig orientert, men med særlig vekt på arbeider som studerer samspillet mellom kollektiv organisering, samfunnsøkonomi og lov- og tariffreguleringer.

  Arbeidsforhold i utelivsbransjen post korona

  Utelivsbransjen var blant de hardest rammede av koronapandemien. I dette prosjektet vil si undersøke hvordan denne bransjen «gjenreises», og mulige virkninger for arbeidstakernes vilkår. Resultatene kan også ha en mer generell relevans for tjenestenæringene i privat sektor.

  Utvikling i lønnsforskjeller i det statlige tariffområdet

  Prosjektet analyserer lønnsforskjeller i det statlige tariffområdet og undersøker rollen av lønnsforskjeller mellom virksomheter og lønnsforskjeller innenfor virksomheter.

  Kartlegging av hjemleveringsbransjen

  I dette prosjektet kombinerer vi kvantitative og kvalitative metoder for å kartlegge hjemleveringsbransjen. Vi utarbeider en oversikt over de største bedriftene, omfanget av innleie, selvstendig næringsdrivende og ansatte, og lønn og arbeidsvilkår.

  Fagforeninger, produktivitet og teknologi

  I dette prosjektet ønsker vi å undersøke nærmere hvordan produktivitetsutviklingen i norske foretak henger sammen med teknologisk utvikling og endringer i partssamarbeidets styrke på mikronivå. Vi vil også studere hvordan den teknologiske utviklingen både påvirker og kan bli påvirket av fagforeninger.

  Frontfagsmodellen under press

  Hva skal til for å bevare frontfaget?

  Bonus, tariffavtale eller begge deler?

  Prosjektet vil undersøke utbredelsen av bonus i utvalgte næringer i privat sektor, og særlig knytte bonusbruk til hvorvidt virksomheten er part i en tariffavtale.

  Lønn i allmenngjorte bransjer 2022

  Prosjektet skal kartlegge hvor mange som ligger under, på og over de allmenngjorte lønnssatsene i allmenngjorte bransjer. Datagrunnlaget er SSBs lønnsstatistikk for 2022. Resultatene skal sammenlignes med tilsvarende anslag for 2019-2021.

  Insourcing av renhold i Forsvaret
  Prosjektet skal følge tilbakeføringen av renholdet i Forsvaret, etter at dette ble outsourcet til privat sektor i 2014. Studien er en oppfølging av Fafo-rapport 2018:32, Når jobben settes ut på anbud.

  Fafo-publikasjoner

  Fullførte prosjekter

  LOs ungdomssatsning

  Gir LOs ungdomssatsning aktive medlemmer og tillitsvalgte?

  Assistentenes stilling i oppvekstsektoren

  Prosjektet er en kartlegging av status.

  Arbeidsgivere og tariffavtaler

  I dette prosjektet skal vi undersøke arbeidsgivernes holdninger til og motivasjon for å organisere seg i arbeidsgiverforeninger og å inngå tariffavtaler. Vi vil blant annet undersøke om det er systematiske forskjeller mellom virksomheter med og uten tariffavtaler og organiserte og uorganiserte virksomheter.

  Lavlønte, tariffavtaler og normative virkninger

  Prosjektet skal kartlegge hvorvidt det er enkelte virksomheter som har en høy andel lavlønte, eller om lavlønnsarbeid snarere er et næringsfenomen.

  Lønnsutvikling i staten

  Prosjektet skal undersøke lønnsutvikling blant utvalgte yrkesgrupper i staten i tidsperioden 2004–2019.

  Varig lavlønte – omfang og kjennetegn

  Prosjektet skal, med utgangspunkt i lønnsstatistikk og registerdata, undersøke omfanget av og kjennetegn ved, de varig lavlønte i Norge. Nærmere bestemt skal det kartlegges egenskaper ved personene, jobbene deres, samt hvor i arbeidsmarkedet de befinner seg. Videre gjøres en økonometrisk analyse av hvorvidt de varig lavlønte var mer utsatt for å miste jobben enn andre grupper da koronakrisa traff Norge i 2020.

  Lønn i allmenngjorte bransjer

  Prosjektet skal kartlegge hvor mange som ligger under, på og over de allmenngjorte lønnssatsene i allmenngjorte bransjer. Datagrunnlaget er SSBs lønnsstatistikk for 2020.

  Lønnskartlegging i allmenngjorte bransjer

  Prosjektet skal kartlegge lønn i allmenngjorte bransjer i året 2021. Nærmere bestemt skal vi undersøke andelen arbeidsforhold som lønnes under/på/over de allmenngjorte minstesatsene i de respektive områdene. Resultatene for 2021 skal sammenlignes med tilsvarende anslag for 2020 og 2019.