Skip to main content

  • Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Fagopplæring og fordeling

 

Det er snart 50 år siden Gudmund Hernes og Knud Knudsen publiserte sin rapport om utdanning og ulikhet, der de påviste en sterk sammenheng mellom sosial bakgrunn og rekrutteringen til høyere utdanning i Norge. Hvilke foreldre man vokser opp med, har fortsatt stor betydning for om man velger en yrkesfaglig videregående opplæring eller et akademisk spor til høyere utdanning. Men fører skjev sosial rekruttering nødvendigvis til større økonomisk ulikhet? Vi argumenterer for at ulikhet i utdanningsvalg er mindre problematisk så lenge både det yrkesfaglige og det akademiske sporet gir tilgang til gode, stabile jobber med akseptable lønns- og arbeidsvilkår.

  • Ulikhetens drivere og dilemmaer    
  • Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget

Nyen, T. & Tønder, A. H. (2023). Fagopplæring og fordeling. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 74–88). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-04