Fag- og yrkesopplæring

Utdanning er et viktig politisk virkemiddel for å oppnå høy deltakelse i arbeids- og samfunnslivet, og offentlig finansiert utdanning er et kjerneelement i den nordiske velferds- og arbeidslivsmodellen. I Norge har retten til gratis videregående opplæring bidratt til at nesten alle unge går rett fra ungdomsskolen og over i videregående opplæring. Om lag halvparten av elevene begynner på en yrkesfaglig utdanning. Fag- og yrkesopplæringen utgjør derfor en viktig del av utdanningssystemet.

Den norske modellen for fag- og yrkesopplæring skiller seg ut i internasjonal sammenheng. Modellen bygger på den klassiske lærlingetradisjonen, der arbeidsgiverne står for en stor del av opplæringen. Partene i arbeidslivet har innflytelse på innholdet i utdanningen gjennom etablerte strukturer for trepartssamarbeid. Samtidig har offentlige myndigheter et større ansvar enn det som er vanlig i land med en mer tradisjonell fagopplæringsmodell, som Tyskland, Østerrike og Sveits.

Fag- og yrkesopplæringen har vært et viktig forskningsfelt på Fafo siden tidlig på 1990-tallet. Forskningstemaene omfatter blant annet samarbeid mellom skole og arbeidsliv, potensialet for økning av antall læreplasser, arbeidsmarkedet for nyutdannede fagarbeidere, og forutsetninger for etablering av nye lærefag. Det nordiske Nord-VET-prosjektet (nord-vet.dk) var et komparativt forskningsprosjekt der formålet var å undersøke styrker og svakheter i yrkesutdanningen i fire nordiske land. For tiden leder Fafo et internasjonalt forskningsprosjekt, Moving trades/Fag på vandring. I dette prosjektet undersøker vi blant annet hvordan økt arbeidsmigrasjon etter EU-utvidelsen påvirker arbeidsgivernes insentiver for å ta inn lærlinger og rekruttere faglært arbeidskraft.

Fag- og yrkesopplæring

Kontakt

Forskere

Forsker (permisjon)
Forsker
Forsker (permisjon)
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Faktaflak januar 2023
Silje Andresen, Elin Borg, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2022:19
Beret Bråten, Ragna Lillevik og Maria Gussgard Volckmar-Eeg
Profesjonsutdanninger for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Utviklingstrekk og utfordringer basert på en litteraturgjennomgang
Fafo-rapport 2022:08
Nina Aakernes, Silje Andresen, Ann Cecilie Bergene, Jorunn Dahlback, Håkon Høst, Hedvig Skonhoft Johannesen, Asgeir Skålholt, Anna Hagen Tønder og Inger Vagle
Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 1
Bakgrunn, prosess og implementering på vg1
Fafo-rapport 2022:07
Tove Mogstad Aspøy, Ragnhild Steen Jensen, Lise Lien og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2022:01
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Finansiering av lærlinger
En diskusjon av styrker og svakheter ved ulike ordninger
Fafo-notat 2021:23
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2021:30
Ståle Østhus
Videreutdanning og mobilitet på arbeidsmarkedet
Data fra Lærevilkårsmonitoren sett i sammenheng med registerdata fra SSB
Fafo-rapport 2021:21
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Ester Bøckmann
Fafo-rapport 2021:12
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Ester Bøckmann, Marianne Takvam Kindt, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2021:09
Jon Rogstad
From zero to hero
Om fleksible læringsarenaer, frafall og veien tilbake
Fafo-rapport 2021:06
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt, Anna Hagen Tønder og Kaja Reegård
Relevans i fag- og yrkesopplæringen
Utvikling og analyse av en fagarbeider- undersøkelse og en arbeidsgiverundersøkelse
Fafo-rapport 2020:30 NIFU Rapport 2020:30
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Mathilde Bjørnset
Ønsket i Østfold
Arbeidsmarked og kompetansebehov
Fafo-notat 2019:08
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Relevans i fag- og yrkesopplæringen
Underveisnotat fra utviklingen av fagarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverundersøkelsen
Fafo-notat 2019:10
Niri Talberg
Fra festtaler til realitet
Bruken av kompetansebestemmelsene i tariffavtalene i privat sektor
Fafo-rapport 2019:07
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2018:42
Mona Bråten og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2018:25
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2018:14
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl
Realkompetanse i varehandelen
En følgeevaluering
Fafo-notat 2018:10
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2018:01
Fafo-notat 2017:08
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fraværet er redusert, men…
Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
Fafo-rapport 2017:33
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2017:11
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Gjør fagbrevet en forskjell?
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole
Fafo-rapport 2017:01
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:18
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Bedre gjennomføring i videregående opplæring
Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
Fafo-rapport 2016:37
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Partssamarbeidet i fagopplæringen
En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene
Fafo-notat 2016:20
Rolf K. Andersen og Silje Andresen
Fafo-rapport 2016:31
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum
Fafo-notat 2016:11
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Å sette pris på lærlinger
Finansiering av læreplasser i Norge og Danmark
Fafo-notat 2016:15
Fafo-rapport 2016:09
Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2016:10
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård
Å velge et yrke
Intervjuer med elever på Vg1 Helse- og oppvekstfag
Fafo-notat 2015:05
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2015:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2014:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Godt, men ikke for godt
Evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass. Sluttrapport
Fafo-rapport 2015:46
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
En ekstra dytt, eller mer?
Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2
Fafo-notat 2015:02
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2014:10
Høst, Håkon (red.)
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift
Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen
Fafo-rapport 2014:20
Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2014:36
Håkon Høst (red.)
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen
Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.
Fafo-rapport 2013:23
Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Å bli helsefagarbeider
En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget
Fafo-rapport 2013:05
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Hospitering i fagopplæringen
Evaluering av forsøksordninger i seks fylker
Fafo-rapport 2012:61
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fleksibilitet eller faglighet?
En studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet
Fafo-rapport 2012:47
Håkon Høst (red.
Fafo-rapport 2012:46
Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene
Utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk
Fafo-rapport 2012:36
Håkon Høst (red.)
Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger
En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen
Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:36
Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
På veien til fagbrev
Analyser av Lærlingundersøkelsen
Fafo-rapport 2011:28
Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:11
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:41
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fagopplæring på nye felt
En kartlegging av virksomhetenes holdninger til nyere fag i tjenesteytende virksomhet
Fafo-rapport 2010:12
Gudmund Hernes
Gull av gråstein
Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring
Fafo-rapport 2010:03
Fafo-notat 2010:23
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2008:29
Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg
Fafo-notat 2008:27
Marjan Nadim og Anna Hagen
Fafo-rapport 2007:35
Dagfinn Hertzberg
Fafo-notat 2007:15
Fafo-rapport 540
Sigmund Aslesen
Dra til sjøs
Om lærlinger i maritime fag
Fafo-notat 2003:15
Kari Folkenborg
Realkompetanse og tilpasset utdanning
Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker
Fafo-notat 2003:09
Anna Hagen og Elin Svensen
Billett til yrkeslivet
Sluttrapport fra evalueringen av Yrkesprøvingsprosjektet i Oslo kommune
Fafo-rapport 394
Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg
Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving
En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere
Fafo-rapport 388
Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland
Undervisningssykehjemsprosjektet
En underveisevaluering
Fafo-rapport 383
Kari Folkenborg og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 382
Fafo-notat 2002:14
Sveinung Skule og Bjørn Andersen
Dokumentasjon av realkompetanse i teknologiindustrien
Evaluering av TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning for arbeidslivet
Fafo-rapport 363
Eifred Markussen
Særskilt tilrettelagt opplæring i videregående – hjelper det?
Om segregering, inkludering og kompetanseoppnåelse i det første Reform 94-kullet
Fafo-rapport 341
Tina Østberg
Mobil og omskiftelig
Ungdoms utdannings- og yrkesvalg sett fra industrien i Kongsbergregionen
Fafo-rapport 326
Sigmund Aslesen og Ove Langeland
Det regionale kompetansegapet
Ungdommens utdannings- og yrkesvalg i tre norske regioner
Fafo-notat 2000:18
Tove Midtsundstad
Oppfølgingstjenestens målgruppe – Quo vadis?
Status tre år etter avsluttet grunnskole
Fafo-notat 2000:14
Sigmund Aslesen
Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike
Utfordringer og hovedstrategier
Fafo-notat 2000:11
Tina Østberg
Utdanningsambisjoner og utferdstrang
Ungdommens utdannings- og yrkesvalg sett fra verkstedindustrien i Harstad-regionen
Fafo-rapport 265
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge
Følge opp – eller forfølge?
Evaluering av Oppfølgingstjenesten i Reform 94
Fafo-rapport 263
Marit Egge
Ungdomsgarantien
Arbeidsmarkedstiltak og tilrettelagt opplæring som virkemidler for å sikre utdanningsretten og oppfylle ungdomsgarantien
Fafo-rapport 259
Lisbet Berg
Utdanningssuget
Ungdoms utdannings- og yrkesvalg sett fra skipsindustrien i Ulsteinvik
Fafo-rapport 258
Marit Egge
Hadde det ikke vært for Oppfølgningstjenesten
Samtaleintervjuer med 16 ungdommer
Fafo-rapport 241
Eifred Markussen
Segregerings-saksa
Om kompetanseoppnåelse blant elever og lærlinger med og uten særskilt tilrettelagt videregående opplæring
Fafo-notat 1998:14
Jens B. Grøgaard
Skolekontroversen. Belyst ved to norske utvalgsundersøkelser
Del I: I frihetens rike. Del II: Kan en filolog bli en god realist? Dr.gradsavhandling ved Fafo
Fafo-rapport 222
Fafo-rapport 209
Eifred Markussen
Fra første til andre
Om overgangen fra første til andre år for elever som har særskilt tilrettelagt videregående opplæring
Fafo-notat 1995:14
Tove Midtsundstad
Yrke, utdanning og fagorganisering
Yrkesfaglig satsing i helse- og omsorgssektoren
Fafo-rapport 172
Thore K. Karlsen og Hanne Bogen
Fafo-notat 1994:09
Jens B. Grøgaard
Skomaker bli ved din lest?
En analyse av ulikhet i utdanning og arbeid blant unge menn på 80-tallet
Fafo-rapport 146
Thore K. Karlsen
Fafo-rapport 115
Jon Erik Dølvik
Utdannelse, kvalifikasjoner og arbeid
En analyse av endringen i forholdet mellom utdanning og yrke
Fafo-rapport 045

Mona Bråten & Anna Hagen Tønder

En utdanning til randsonen?
Barne- og ungdomsarbeiderfagets plass i arbeidslivet
Søkelys på arbeidslivet | 2020 | Åpen tilgang

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen & Oddbjørn Raaum

Economic returns to adult vocational qualifications
Journal of Education and Work | 2020 | Open access

Tove Mogstad Aspøy

Job quality through upskilling?
The case of the cleaning industry in the collective system of Norway
Journal of Education and Work | 2020 | Free access first 50 views

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen & Oddbjørn Raaum

Adult Vocational Qualifications Reduce the Social Gradient in Education
Social Inclusion | 2019 | PDF (free download)

Daniel Persson Thunqvist, Anna Hagen Tønder, Kaja Reegård

A tale of two reforms: Institutional change in vocational education and training in Norway and Sweden in the 1990s
European Educational Research Journal | 2019 | Go to full article

Anna Hagen Tønder & Tove Mogstad Aspøy

When Work Comes First: Young Adults in Vocational Education and Training in Norway
International Journal for Research in Vocational Education and Training | 2017 | Abstract

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum

Fagbrev i voksen alder | 2017 | Open access

Torgeir Nyen, AsgeirSkålholt og Anna Hagen Tønder

Vocational Education and School to Work Transitions in Norway | 2015 | Buy/download chapter

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Cooperation and Reform in Vocational Education and Training | 2015

I: Fredrik Engelstad og Anniken Hagelund (red) Cooperation and Conflict the Nordic Way | Last ned / Download pdf

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Prosjekt til fordypning - et taktskifte i fagopplæringen | 2013

Lars J. Kirkebøen, Gaute Eielsen, Marte Rønning, Susann Strømsvåg, Silje Andresen, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Jan Erik Berge og Lena Lindenskov

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1
Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak | 2018 | Last ned / Download PDF

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Yrkesfagene under press | 2014 Yrkesfagene under press