Skip to main content

Kristine Nergaard

Heltidsgapet, kjønn og yrkeshierarki

Samfunn og økonomi |  2023
 

Lokalt trepartssamarbeid er flagget høyt på den nasjonale politiske agendaen gjennom Hurdalserklæringen og regjeringens tillitsreform, og er en arena der lokale folkevalgte, administrative ledere og tillitsvalgte møtes til dialog om utviklingsspørsmål, innovasjon og omstilling på.

I denne artikkelen ser vi på deltidsarbeid med utgangspunkt ikke bare i kjønn, men også i stillingens innplassering i yrkeshierarkiet. Vi ser særlig på kommunal sektor, men også på arbeidstakere innenfor helse og sosial omsorg i helseforetak og i privat sektor.

Med yrkeshierarkiet mener vi i hvilken grad stillingene krever formelle kvalifikasjoner i form av fagbrev eller høyere utdanning. Er det slik at det å jobbe deltid ikke bare kan knyttes til kvinners omsorgsforpliktelser overfor barn og familie, men at muligheten for å ha en heltidsstilling også avhenger av hvor man befinner seg i yrkeshierarkiet? Hvis dette er tilfelle, må vi analysere deltid som noe mer enn et kvinnefenomen, men også som et spørsmål om posisjon i arbeidsmarkedet eller et klassespørsmål om man vil. Med utgangspunkt i et sånt perspektiv er det relevant også å se på om det er forskjell mellom kvinner og menn i samme yrke. Det er også relevant å undersøke hva som skjer over lengre tid i yrker der høy deltidsandel kombineres med at det kreves få formelle kvalifikasjoner for å fylle jobben.

Nr. 2 2023

Nergaard, K. (2023).Heltidsgapet, kjønn og yrkeshierarki. Samfunn og økonomi, Nr. 2 2023. s. 122-133.

Fafo-forskere