Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet

Tove Midtsundstad

Søkelys på arbeidslivet 35 Universitetsforlaget 2018

Last ned / download

Forskningstema: Seniorpolitikk, Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Pensjon, Arbeidstid

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad