Seniorpolitikk

Virksomheters seniorpolitikk, eldres yrkesdeltakelse og pensjoneringsadferd er et viktig forskningstema på Fafo. Vi har bred metodisk og teoretisk kompetanse innen feltet og godt utbygde nasjonale og internasjonale nettverk.

Målet med vår forskning er å:

  1. kartlegge holdninger til seniorer og eldre arbeidskraft
  2. kartlegge utbredelsen av seniorpolitikk og seniortiltak i norsk arbeidsliv
  3. analysere og forklare ulikheter i virksomheters holdninger, engasjement og virkemiddelbruk
  4. bidra til et styrket handlingsgrunnlag for virksomheter og organisasjoner som arbeider med seniorpolitikk
  5. analysere effektene av de ulike seniorpolitiske tiltakene og virkemidlene som er iverksatt
  6. sammenligne og forklare forskjeller i lands seniorengasjement, og variasjon i seniorers yrkesdeltakelse

Fafo benytter ulike datakilder og metoder (mixed methods). Vi har ekspertise innen kvalitative metode, og gjennomfører casestudier, følgeforskning og aksjonsforskning. Vi har også lang erfaring i å utforme og analysere surveyundersøkelser rettet mot så vel arbeidsgivere som arbeidstakere, samt i tilrettelegging og analyse av registerdata og koblede survey- og registerdata.

Vi gjennomfører kausalanalyser for å måle effekter av regelendringer og/eller særskilte tiltak eller ordninger, og foretar analyser av eldres yrkesdeltakelse og pensjoneringsatferd. I forskningen har vi et komparativt perspektiv. Kunnskap om andre lands politikk på områder er derfor vesentlig i vår tilnærming.

 

 

 

Forskere

Fafo-notat 2021:18
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Det erfarne blikket
Seniorer i pleie- og omsorgssektoren
Fafo-rapport 2021:20
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Seniorer i barnehagesektoren
Fastholdelse, frafall og frafallsårsaker
Fafo-rapport 2020:18
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Heving av aldersgrensen for stillingsvern
Hvordan har virksomhetene og de ansatte tilpasset seg?
Fafo-rapport 2019:27
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:19
Fafo-rapport 2018:40
Fafo-rapport 2018:33
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2017:30
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2017:09
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2017:18
Roy A. Nielsen
Pensjonsuttak før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015
Fafo-rapport 2017:03
Åsmund Hermansen
Fafo-report 2016:45
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2016:41
Fafo-rapport 2016:22
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad
Virker tiltakene?
Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering
Fafo-notat 2016:12
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2016:21
Tove Midtsundstad
IA som strategi for lengre yrkeskarrierer
En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Doktoravhandling
Fafo-rapport 2015:49
Anne Inga Hilsen
"Jeg er glad i jobben min"
Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak
Fafo-rapport 2015:03
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Arbeid og pensjon i kommunal sektor
Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen
Fafo-rapport 2014:45
Tove Midtsundstad
Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv
En virksomhetsundersøkelse fra 2013
Fafo-rapport 2014:30
Roy A. Nielsen
Tidligpensjonering i kommunal sektor
Tidligpensjonering innen KS’ tariffområde 2002–2012
Fafo-rapport 2014:35
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Arbeid, pensjon eller begge deler?
En analyse av kommunalt ansattes pensjoneringsadferd
Fafo-rapport 2013:12
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen
Seniorpolitikk under skiftende forhold
Gjenbesøk i seks kommuner
Fafo-rapport 2013:07
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?
Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland
Fafo-rapport 2013:04
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Virksomhetenes seniortiltak
Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?
Fafo-notat 2013:01
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Åsmund Hermansen
Pensjonering før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde 2002–2009
Fafo-rapport 2011:23
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Ulikt arbeid – ulike behov
Seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2011:10
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Flere hender i pleie og omsorg
Hvordan kan seniorpolitikken bidra?
Fafo-rapport 2011:08
Tove Midtsundstad og Christer Hyggen
Fafo-notat 2011:05
Tove Midtsundstad
Bedre helse, mindre slit og mer familie
Delrapport 6 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv
Fafo-rapport 2009:16
Christer Hyggen
Slitne kvinner og farlige menn
Om grunnlaget for særaldersgrenser i Norge
Fafo-rapport 2008:16
Christer Hyggen
Tidligpensjonering og AFP
Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006
Fafo-rapport 2007:39
Tove Midtsundstad
Fra utstøting til inkludering?
En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere
Fafo-rapport 2007:37
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad
Noen år til?
Erfaringer med seniorpolitikk i seks kommuner
Fafo-rapport 2007:28
Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland
Too old to rock’n roll?
Seniorpolitisk praksis i norske industribedrifter
Fafo-rapport 2007:06
Pensjonering før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2004
Fafo-rapport 509
Tove Midtsundstad
Hvordan bidra til lengre yrkeskarrierer?
Erfaringer fra norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak
Fafo-rapport 2006
Tove Midtsundstad
Ikke nødvendigvis sliten…
En analyse av tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten
Fafo-rapport 482
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Seminar om evaluering av intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv
6. og 7. desember 2004, Soria Moria Hotell og Konferansesenter
Fafo-notat 2005:05
Seniorpolitikk i staten
En foreløpig beskrivelse av tiltak, holdninger og noen erfaringer hos arbeidsgivere og arbeidstakere
Fafo-notat 2003:14
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping
Inkluderende arbeidsliv på norsk
En beskrivelse av tiltak rettet mot eldre arbeidstakere og etniske minoriteter i Norge, med sideblikk til Nederland og Danmark
Fafo-notat 2003:13
Tove Midtsundstad
AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør?
En analyse av tidlig pensjonering og bruk av AFP i privat sektor
Fafo-rapport 385
Tove Midtsundstad
Vi har ikke bruk for deg lenger…
Tidligpensjonering og bruk av AFP blant ingeniører i privat sektor
Fafo-notat 2002:13
Tove Midtsundstad
Tidlig pensjonering i stat og skoleverk
En analyse av registerdata fra Statens pensjonskasse for 2000
Fafo-notat 2002:12
Tove Midtsundstad
Pensjonering i stat og skoleverk
Analyse av registerdata fra Statens Pensjonskasse 1996 og 1999
Fafo-notat 2001:01
Axel West Pedersen
Fafo-rapport 223
Fafo-notat 1997:20
Fafo-notat 1994:02
Mary Visher og Tove Midtsundstad
Utgang fra arbeidslivet
En studie av eldre arbeidstakere, førtidspensjonering og AFP
Fafo-rapport 154
Espen Dahl
Bedre føre var ...
Personalpolitikk for livsløpsplanlegging
Fafo-rapport 150
Anne K. Waldrop
Før vi vet ordet av det
En analyse av personalpolitiske tiltak for eldre arbeidstakere
Fafo-rapport 133
Åsmund Arup Seip
Personalpolitikk for eldre arbeidstakere
Utviklingstrekk og muligheter. Forprosjektnotat
Fafo-notat 808

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning

European Journal of Education

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment

European Journal of Education

Tove Midtsundstad og Åsmund Hermansen

The Effects of Retention Measures on Retirement Timing—Do Financial Crises Matter?

Frontiers in Sociology

Å. Hermansen og T. Midtsundstad

The effect of retaining bonuses on delaying early retirement – financial incentives revisited

Nordic Journal of Working Life Studies

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Do workplace intervensions reduce disability rates?

Occupational Medicin

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

Retaining older workers - an anlysis of company syrveys from 2005 and 2010

International Journal of Manpower

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniorpolitikk - behov for nytt kart og kompass?

Søkelys på arbeidslivet

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

Tilrettelegging og seniortiltak – påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering?

Søkelys på arbeidslivet

R. Ennals & Anne Inga Hilsen

Older workers: a suitable case for circles?

AI & Society

Anne Inga Hilsen and Robert Salomon

Retirement – Not Necessarily a Farewell to Work Life

Sociologia del lavoro

T. Midtsundstad, Å. Hermansen and R. A. Nielsen

Effects of companies’ initiatives to reduce early retirement among older workers.

Nordic Journal of Working Life Studies

T. Midtsundstad

Går vi av tidlig for å pleie mor?

Søkelys på arbeidslivet

T. Midtsundstad

Virksomheten som sosialpolitisk aktør

Tidsskift for Velferdsforskning

Anne Inga Hilsen & Dorothy Sutherland Olsen

The Importance and Value of Older Employees
Wise Workers in the Workplace

Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?

T. Midtsundstad

Arbeidsmiljøet avgjør

LO Aktuelt

T. Midtsundstad

Flere syke og ledige

T. Midtsundstad

AFP hjelper de svakeste

T. Midtsundstad

En betydelig seniorutfordring i staten

SSPs nyhetsbrev

T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på dansk

SSPs nyhetsbrev

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid

BRIS Rehabiliteringsmagasinet

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet

BRIS Rehabiliteringsmagasinet

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Fortsatt lite kunnskap om tiltakenes effekter

Arbeidsmiljø

T. Midtsundstad

Arbeidslivet - inkluderende og ekskluderende på samme tid

Orienterer (Aspekter fra 2010)

T. Midtsundstad

Sammensatte årsaker til tidligpensjonering

SSPs Nyhetsbrev 45+

Tove Midtsundstad

Alder ingen hindring?

Nielsen, R. A. & Midtsundstad, T.

Labour market mobility among older workers in Norway

Nielsen, R. A. & Midtsundstad, T.

Labour market mobility among older workers in Norway

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention

TemaNord

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendrag (s. 4-8)

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendragsnotat

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

National Report Norway

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling

Åsmund Hermansen

Retaining Older Workers

Prosjektledelse: Anne Inga Hilsen

Prosjektledelse: Tove Midtsundstad

Prosjektledelse: Jon M. Hippe