Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Om fremveksten av en ny forståelsesramme for arbeidslivet og kampen mot arbeidslivskriminalitet

Synnøve Økland Jahnsen, Anje Müller Gjesdal og Gisle Andersen

Norsk sosiologisk tidsskrift vol.6, utg.5 2022

Fri tilgang

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Synnøve Økland Jahnsen

Språket vi anvender for å snakke om kriminalitet på arbeidsmarkedet er i endring. I det siste tiårets offentlige debatter og politiske strategidokumenter ser vi en stor økning i bruken av begreper som «arbeidslivskriminalitet», «arbeidsmarkedskriminalitet», «arbeidsmiljøkriminalitet» og forkortelsen «a-krim» som synonymer for å beskrive nye former for kriminalitet og kriminalitetsbekjempelse.

Artikkelen presenterer en eksplorativ studie av den språklige endringen og knytter den til fremveksten av en ny forståelsesramme for kriminalitet i arbeidslivet. Vi viser at det nye begrepsapparatet er suksessfullt i den forstand at det skaper bred oppslutning, på tvers av både tradisjonelle politiske skillelinjer og organisasjoner. Vi analyserer datasett bestående av medietekster og nasjonale styringsdokumenter og identifiserer store endringer i språket.

Metodisk er artikkelen fundert i korpus-assistert diskursanalyse, hvor nøkkelord brukes som analytisk omdreiningspunkt for kvalitative og kvantitative analyser av materialet, for å identifisere utviklingstrekk i saksfeltet.

Artikkelen argumenterer for at en analyse av begrepet «arbeidslivskriminalitet» er nyttig for å forstå politikkutvikling på feltet, og at trusselforståelsen som ligger til grunn har fungert samlende på tvers av den politiske eliten.

Om fremveksten av en ny forståelsesramme for arbeidslivet og kampen mot arbeidslivskriminalitet