Fafo-notater

Rapportsøk

Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker

Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt

Fafo-notat 2015:03

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker?

I dette notatet rettes oppmerksomheten mot søndagsåpne butikker og virkninger dette vil ha på arbeidsmarkedet. Notatets formål har vært å beregne hvor mange av de 367 000 som jobber i handelen, som vil være eksponert for søndagsarbeid, hvor mange av dem som vil måtte jobbe søndager og hvem av dem dette vil gjelde. I tillegg vil søndagsåpne butikker få virkning for tilstøtende næringer og innkjøpte tjenester. Videre går notatet inn på regulatoriske utfordringer i kjølvannet av en eventuell omlegging fra seks til syv dagers drift, muligheter for sysselsettingsvekst samt problemstillinger knyttet til organisert versus uorganisert arbeidsliv.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 10214