Fafo-notater

Rapportsøk

Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 3

Anna Hagen, Torgeir Nyen og Marjan Nadim

Fafo-notat 2008:13

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

«Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008» er en statlig satsing på kompetanseutvikling i grunnskolen og videregående opplæring. Dette er den tredje delrapporten fra evalueringen av kompetanseutviklingsstrategien. Rapporten gir en beskrivelse av kompetanseutviklingstiltak som er gjennomført i strategiperioden og en første beskrivelse av hvilke effekter tiltakene har hatt på kompetansen og praksisen i skolene. Hvordan kompetanseutviklingen i skolene påvirkes av strategien, er et sentralt tema i denne delrapporten. Evalueringen vil munne ut i en sluttrapport som vil bli i publisert i 2009.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10057

Delrapport 1

Delrapport 2