Skip to main content
  • Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Finansiering av lærlinger

En diskusjon av styrker og svakheter ved ulike ordninger

  • Fafo-notat 2021:23
  • Fafo-notat 2021:23

Mangelen på læreplasser er en stor utfordring i Norge og i andre land der lærlingordningen utgjør en viktig del av utdanningssystemet. I dette notatet diskuterer vi styrker og svakheter ved ulike finansieringsmodeller. Vi spør også i hvilken grad og på hvilken måte en kollektiv innbetalingsordning kan bidra til flere læreplasser. Vår vurdering er at etableringen av en innbetalingsordning vil kunne føre en økning i antall læreplasser på to måter. Dels vil en kollektiv innbetalingsordning kunne bidra til en bevisstgjørings- eller forventningseffekt. Dersom alle bedrifter skal bidra, vil trolig flere bli bevisst mulighetene som ligger i ordningen, og samtidig få en forventning om å få noe igjen for det de betaler inn. Dels vil en innbetalingsordning kunne få en økonomisk effekt dersom størrelsen på det samlede tilskuddet øker. På bakgrunn av tidligere undersøkelser forventes denne effekten isolert sett å være begrenset.

En mulig negativ effekt av en samlet økning i tilskuddet til lærebedrifter er at bedrifter motiveres til å ta inn lærlinger uten å ha forutsetninger for å gi god opplæring. Slike negative effekter kan motvirkes gjennom ordninger for godkjenning av lærebedrifter og sanksjoner mot bedrifter som ikke tilfredsstiller kravene som er fastsatt gjennom trepartssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen.

  • Publisert: 22. desember 2021
  • Ordrenr. 10360

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Byggenæringens Landsforening (BNL)