Fafo-notater

Rapportsøk

Forsøk med langturnusordninger i Bergen kommune
Delrapport

Leif E. Moland og Ketil Bråthen

Fafo-notat 2011:07

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen

Bergen kommune prøver for tiden ut en rekke arbeidstidsordninger i tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke. Enkelte av forsøksstedene har hatt alternative langturnusordninger i flere år, mens andre startet opp sommeren og høsten 2010. Fafo evaluerer forsøkene ved fem av disse enhetene.

Gjennom evalueringen ønsker vi å få kjennskap til hvilke erfaringer ansatte og brukere har med de ulike arbeidstidsordningene sett i lys av kommunens mål om å redusere omfanget av små stillinger og samtidig utvikle et bedre tjenestetilbud.

Denne delrapporten tar for seg forsøkenes første fase. Datagrunnlaget er i hovedsak basert på kvalitative intervjuer med ledere, tillitsvalgte og ansatte ved de fem pilotenhetene, samt en spørreundersøkelse sendt ut til 33 enheter i kommunen (inkludert pilotenhetene). Sluttrapporten fra evalueringen vil foreligge i løpet av våren 2012.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10128