Fafo-notater

Rapportsøk

Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde
Oppdatering 2010–2015 inkludert 68–70-åringer

Roy A. Nielsen

Fafo-notat 2017:05

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Prosjekt: Tidligpensjonering i kommunal sektor

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Notatet gir en oversikt over tidligpensjoneringen blant ansatte i alderen 50−70 år innen KS’ tariffområde for perioden 2010−2015. Analysene bygger på omfattende registerdata fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens Pensjonskasse). Notatet beskriver endringer i forventet pensjonsalder og pensjoneringsrater etter alder, kjønn og yrke. Separate analyser av tidligpensjoneringsmønsteret i kommuner, fylkeskommuner og i skoleverket inngår også.

Notatet er vedlegg til rapporten: Pensjonsuttak før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002-2015.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 10255