Skip to main content
  • Roy A. Nielsen

Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde

Oppdatering 2010–2015 inkludert 68–70-åringer

  • Fafo-notat 2017:05
  • Fafo-notat 2017:05

Notatet gir en oversikt over tidligpensjoneringen blant ansatte i alderen 50−70 år innen KS’ tariffområde for perioden 2010−2015. Analysene bygger på omfattende registerdata fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens Pensjonskasse). Notatet beskriver endringer i forventet pensjonsalder og pensjoneringsrater etter alder, kjønn og yrke. Separate analyser av tidligpensjoneringsmønsteret i kommuner, fylkeskommuner og i skoleverket inngår også.

Notatet er vedlegg til rapporten: Pensjonsuttak før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002-2015.

  • Publisert: 12. september 2017
  • Ordrenr. 10255

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Pensjonskontoret