Fafo-notater

Rapportsøk

Omstillingshistorier i norsk arbeidsliv
Fafos Rådsprogram 2006–2008

Mona Bråten og Eivind Falkum

Fafo-notat 2008:09

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Dette notatet beskriver og drøfter noen omstillingshistorier fra norsk arbeidsliv. Siktemålet er å utlede noen antakelser om hva som fremmer eller hemmer innovasjon og omstilling. Både nasjonal og regional utvikling av nærings- og arbeidsliv handler til syvende og sist om hva som skjer på arbeidsplassene. Det er summen av det som skjer i virksomhetene som bestemmer graden av utvikling og vekst. Derfor setter vi søkelyset på hva som skjer på arbeidsplassene samtidig som vi forsøker å knytte det til regionale forutsetninger og overordnede nasjonale grep. Hvis det finnes noe som kan kalles «omstilling på norsk» og «innovasjon på norsk», så må det som skjer i bedriftene ha en eller annen forbindelse med noen overordnede betingelser i arbeidslivet å gjøre. I notatet utvikler vi en modell som kan gripe og forklare slike forbindelser.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10053