Skip to main content

Mona Bråten

Seniorforsker

Utdanning

Cand.polit., Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

HMS og arbeidsmiljø, kontroll og overvåking i arbeidslivet


Aktive prosjekter

Arbeidstakeres rett til å koble fra
Det overordnede formålet med prosjektet er å samle kunnskap om situasjonen i det norske arbeidslivet når det gjelder arbeidstakeres rett til å koble fra (the right to disconnect).
LOFU 2024: Undersøkelse om seksuell trakassering og betydningen av arbeidsmiljø
Undersøkelse av seksuell trakassering blant medlemmer i privat sektor i noen av LOs forbund. Undersøkelsen skal kartlegge omfanget av seksuell trakassering og hvilken betydning ulikheter i arbeidsmiljø kan ha nå godt og vel seks år etter #Metoo-kampanjen.
Gråsoner mellom å være selvstendig oppdragstaker og arbeidstaker
Prosjektet omhandler gråsoner mellom å være selvstendig oppdragstaker og arbeidstaker, med utgangspunkt i sjåfører i varebil-/ budbransjen.
Oppdatert status for bruk og omfang av arbeid gjennom digitale plattformer
Formålet med prosjektet er å styrke kunnskapen om bruk, omfang, aktørene og karakteren av plattformarbeid i det norske arbeidslivet, og hvordan dette har utviklet seg siden 2017.
Evaluering av HMS-kort-ordningen

Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo skal kartlegge erfaringer med HMS-kortordningen. Prosjektet skal belyse i hvilken grad HMS-kortordningen i bygg og anlegg, renhold og bilpleie, hjulskift og hjullagring bidrar til å redusere forekomsten av arbeidslivskriminalitet (a-krim) og sosial dumping, inkludert å kartlegge i hvilken utstrekning HMS-kortene er gjenstand for misbruk, foreslå eventuelle tiltak for å redusere forekomsten av misbruk, og styrke effektene HMS-kortordningene har for å redusere a-krim og sosial dumping.

Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet

I dette prosjektet drøfter vi spørsmål knyttet til digitalisering og ansattes personvern, og i hvilken grad tillitsvalgte involveres når virksomhetene innfører ny digital teknologi som kan bidra til økt kontroll og overvåking av ansatte. Spørsmålene er sett i lys av regelverket på området., og med vekt på reglene om tillitsvalgtes medvirkning i arbeidsmiljøloven og hovedavtalene.

Arbeidstilsynets rolle for å sikre et godt arbeidsmiljø

Dette prosjektet vil dokumentere rollen til og arbeidsformene i Arbeidstilsynet. Videre vil vi utrede aktiviteter til interne og eksterne forebyggende tjenester som støtter etterlevelse og fremmer HMS, og til slutt beskriver vi samspillet mellom disse to

Erfaringer med ulike barnehagemodeller

Formålet med prosjektet er å få et bedre kunnskasgrunnalg om gode måter og organsiere barnehverdagen på. Prosjektet skal utvikle typologier for ulik organsiering av barnehager.

Evaluering av forsøk med økt grunnbemanning i barnehager i Oslo

Prosjektet er en en følgevaluering av to forsøk/tiltak som er igangsatt i noen utvalgte bydeler og barnehager i Oslo. De to forsøksordningene er et forsøk med en ekstra ressurspedagog som startet i 2019 og et forsøk med økt grunnbemanning som starter høsten 2021.

Arbeidsmiljøutfordringer ved digital arbeidsorganisering

Framtidens arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøutfordringer ved digital arbeidsorganisering i ulike ansettelsesformer. Et konseptuelt rammeverk for nordiske tilsynsmyndigheter

Nasjonal lederutdanning for styrere og ledelse av barnehager
Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om styrerutdanningen for barnehageledere og i hvilken grad den bidrar til utvikling og endring av ledelsesespraksis i tråd med formålet med studiet. Ønsket er å mer kunnskap om hvordan lederutdanningen setter avtrykk i praksis.

Fafo-publikasjoner

Artikler og bokkapitler

Fullførte prosjekter

Kjønnsperspektiv i arbeidsmiljø og HMS-arbeidet

Unio har tatt initiativ til et pilotprosjekt for å undersøke om det er forskjeller i arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid i kvinnedominerte og mannsdominerte virksomheter. Vi ønsker vi å få mer kunnskap om kjønnsforskjeller i arbeidsmiljøutfordringer og det systematiske HMS-arbeidet i kommunal sektor. Vi vil undersøke to kvinnedominerte og en mannsdominert sektor i to kommuner.

Kartlegging av NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Uten godkjent utdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. En godkjenningsordning hadde derfor vært etterspurt i flere år, blant annet fra partene i arbeidslivet, da den ble igangsatt i 2016. NOKUT ble satt til å forvalte ordningen.

Ansattes medvirkning ved NTNU

Prosjektet ser på ansattes opplevelse av medvirkning ved NTNU.

Renholdsbransjen i proffmarkedet – en kartlegging
Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse skal gjennomføre en kartlegging av hvordan renholdsbransjen i proffmarkedet fungerer.
Varebilmarkedet
Fafo skal i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse kartlegge omfang og kjennetegn ved varebilmarkedet (nyttelast under 3,5 tonn). Kartleggingen omfatter konkurransesituasjonen mellom varebilmarkedet og det regulerte godstransportmarkedet.
Arbeidsintensitet blant radiografer
I dette prosjektet vil vi undersøke arbeidsintensiteten og -presset blant radiografer og hvorvidt disse faktorene oppleves å ha tiltatt de siste årene.
Arbeidstidsreduksjoner

På LO-kongressen i 2017 ble det gjort et vedtak om at LO skal utarbeide en plan for hvordan en kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner. Planen skal bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer. Fafo skal utarbeide en kunnskapsoppdatering som kan brukes inn i LOs arbeid.

Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning

Hvordan praktiseres medvirkning og medbestemmelse i norsk arbeidsliv? Og hvordan vurderer relevante aktører denne praktiseringen?

Veterinærene og #metoo

Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om seksuell trakassering blant medlemmer i Veterinærforeningen.

Særtilsynenes tilsyn på arbeidsmiljøområdet

Prosjektet skal kartlegge hvordan Sjøfartsdirektoratet, Luftfartstilsynet og Jernbanetilsynet gjennomfører tilsyn på HMS-området og på arbeidstid.

#metoo 2018 - seksuell trakassering i bransjene film, teater og scenekunst

Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om seksuell trakassering blant utøvere innen film/teater/scenekunst.

Seksuell trakassering blant medlemmer i Legeforeningen

Fafo skal bistå Legeforeningen i gjennomføring av og rapportering fra en undersøkelse om seksuell trakassering blant foreningens medlemmer.

Videreutdanning i barnehager - deltakerundersøkelse

Prosjektet skal undersøke hvordan barnehagestyrere og barnehagelærerere som har deltatt på videreutdanning i 2018 og 2019 vurderer utdanningens innhold og organisering, læringsutbytte og endring av egen praksis. I tillegg skal prosjektet se på hvordan barnehageeier har tilrettelagt for deltakelse.

Arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge

Fafo skal i samarbeid med Transportøkonomisk institutt kartlegge levekår og lønns- og arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge. TØI er prosjektleder, og sluttrapporten vil publiseres av dem.

Trakassering i arbeidslivet

Hensikten med prosjektet er å framskaffe kunnskap om forebygging og håndtering av seksuell trakassering og trakassering på bakgrunn av kjønn i hotell- og restaurantbransjen i Skandinavia.

Assistentenes stilling i oppvekstsektoren

Prosjektet er en kartlegging av status.

Seniorer i industrien

Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i industrien, herunder deres tilpasning til pensjonsreformen.

Tildeling av anbud innenfor elektro

El og IT Forbundet ønsker å kartlegge hva slags type bedrifter som vinner anbud. Dette gjelder særlig anbud fra offentlig sektor.

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomhet og på store byggeplasser

Prosjektet skal utrede forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på bedriftsnivå og i kontraktskjeder innen petroleum og på store byggeplasser i dagens arbeidsliv.

Teambasert styrermodell i Stokke kommune. En evaluering av erfaringer

Stokke kommune har utviklet og implementert en egen teamstruktur kalt «Nyskapende teamstruktur» for de kommunale barnehagene.

Verneombudsordning under press?

Hovedhensikten med dette prosjektet er å kartlegge verneombudenes rolle i komplekse prosjekter.

Seksuell trakassering i arbeidslivet

I dette prosjektet skal vi søke å kartlegge erfaringer med og oppfølging av seksuell trakassering blant medlemmer innen helse og sosial samt hotell og restaurant.

HMS-utfordringer ved alenearbeid

I 2016 gjennomførte Fafo et forprosjekt om HMS-utfordringer ved alenearbeid for ulike yrkesgrupper.

Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet - modul 2

I denne modulen rettes søkelyset mot bruk av fagkompetanse og arbeidsorganisering i den enkelte virksomhet.

Likebehandling ved utleie av arbeidstakere

I 2013 ble det innført regler som skulle sikre at arbeidstakere som er leid ut fra et bemanningsforetak skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som om de hadde blitt ansatt direkte i innleiebedriften. Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Fafo oppdraget med å undersøke hvorvidt disse reglene etterleves. Prosjektet tar sikte på å se nærmere på hvordan reglene praktiserers, om aktører forsøker å omgå reglene, på hvilken måte eventuelle brudd håndheves og om det er behov for nye tiltak.

Tidsbruk i barnehager

Prosjektet skal undersøke hvor mye tid barnehager bruker på å oppfylle rapporterings- og dokumentasjonskrav framsatt fra ulikt hold.

Betydningen av arbeidsgivers/kommunenes satsing på rekruttering av fagarbeidere

I prosjektet rettes oppmerksomheten mot kommunenes satsing på inntak av lærlinger og rekruttering av barne- og ungdomsarbeidere til barnehager, skolefritidsordninger, skoler og ungdomsklubber. Hovedformålet med undersøkelsen vil være å få ny kunnskap om hvilken betydning fagarbeidernes kompetanse har for kvaliteten i tjenestene, sett fra arbeidsgivers side. En undersøkelse om fagopplæring i kommunesektoren som ble gjennomført i 2011, viste at over halvparten av oppvekstsjefene mente det ville gi økt kvalitet i tjenestene om flere ansatte fikk fagbrev . Samtidig viste undersøkelsen at det var store forskjeller mellom kommunene når det gjaldt kvalifisering og rekruttering av fagarbeidere. I tillegg til å gi ny kunnskap om sammenhengen mellom rekruttering av fagarbeidere og kvaliteten i tjenestene, vil en ny spørreundersøkelse rettet mot arbeidsgiverne i 2015 vise i hvilken grad og i hvilken retning arbeidsgivernes rekrutteringspraksis og vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget har endret seg i løpet av de siste fire årene.

Innleide arbeidstakere i verftsindustrien, på petroleumsanleggene og offshore

Hvordan er situasjonen for innleide arbeidstakere i verftsindustrien, petroleumsanleggene og offshore? Praktiseringen av regelverket for innleie, opplæring og konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet er blant de områdene som skal undersøkes.

Prosjektet utføres i samarbeid med NTNU.

Kontroll og overvåking i arbeidslivet
Tema for prosjektet er kontroll og overvåking i arbeidslivet. Prosjektet bygger på tidligere Fafo-prosjekter om samme tema, og på tidligere problemstillinger om utbredelse, motiver, holdninger og praksis når det gjelder IKT-baserte kontroll- og overvåkingsverktøy i arbeidslivet. Prosjektet er basert på en analyse av SSB levekårsdata (LKU 2013) og en telefonsurvey blant arbeidsgivere.

 

Arbeidsforhold i vegsektoren

Fafo har fått oppdraget med å finne ut mer om arbeidsforholdene i transportnæringen. Forprosjektet ble avsluttet høsten 2013, og dette arbeidet videreføres nå i et hovedprosjekt. Formålet er å kartlegge arbeidsforhold og arbeidsvilkår innenfor godstransport og turbil. Målet med prosjektet er å få tilstrekkelig kunnskap om de utfordringer og problemstillinger som gods- og turbilbransjen står overfor for å kunne si noe om hvilken innsats som er nødvendig fremover.

Barne og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet

Prosjektet er et statuskartleggingsprosjekt med følgende hovedproblemstilling: Hva har vi i dag av kunnskap om barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet? Kunnskapen kan være basert på forskning, eller den kan være opparbeidet og dokumenter t gjennom ulike typer prosjekter eller på andre måter. Med stilling/rolle i arbeidslivet mener vi i hvilken type arbeid man finner barne- og ungdomsarbeidere og hvor utbredt denne bakgrunnen er på ulike arbeidsfelt. Med stilling/rolle mener vi også h vilke holdninger arbeidsgivere og andre yrkesgrupper har til denne kompetansen, hvilke arbeidsoppgaver barne- og ungdomsarbeidere har innenfor ulike felt, og i hvilken grad de får brukt kompetansen sin i arbeidet. Hvis det har skjedd endringer over t id, vil det være interessant å få fram.

Evaluering av 6-timers dag, Fagforbundet

Evaluering av forsøk med 6-timers dag/30 timers uke for personalet som jobber ved arkiv, medlemsservice og resepsjon hos Fagforbundet. Målet er økt trivsel, bedre helse og bedre tjenestekvalitet.

FOs utfordringer og strategier for å behandle medlemmer i lederstillinger

FO ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt der formålet er å kartlegge hva medlemmer i lederstillinger forventer av medlemskapet, hva de er fornøyd med og hvor de ser forbedringsbehov. Formålet med undersøkelsen er å utvikle tiltak som skal bidra til at denne medlemsgruppen forblir i forbundet og i LO

Sivile og militære stillinger i Forsvaret

Hovedformålet med prosjektet er å beskrive og analysere status, utviklingstrekk og utfordringer innenfor Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) når det gjelder forholdet mellom militære og sivile stillinger, og bruken av sivil og militær kompetanse i disse stillingene. Målet med prosjektet skal være å lage et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag som vil være til nytte i kommende prosesser om Forsvarets utvikling og framtid.