Fafo-notater

Rapportsøk

Tjenestepensjoner i endring
Utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge og et lite blikk til utlandet

Geir Veland

Fafo-notat 2010:22

Nettutgave

Prosjekt: Tjenestepensjonsmarkedet i endring

Dette notatet gir en oversikt over utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge i perioden 2002 – 2009. Notatet presenterer de viktigste trekk og endringstendenser, både hva gjelder forholdet mellom ytelses- og innskuddspensjoner, innskuddssatser og ytelsesnivåer, kapital i ordningene, individuelt investeringsvalg, supplerende forsikringsdekninger, omdanninger fra ytelse til innskudd, samt hva som skjer internasjonalt. Notatet viser at det private tjenestepensjonssystemet er i endring.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10118