Fafo-notater

Rapportsøk

Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe

Fafo-notat 2013:19

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Prosjekt: Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Det norske samlede pensjonssystemet har vært i endring de siste årene. Ikke bare er alderspensjonssystemet i folketrygden lagt betydelig om fra 2011. Tjenestepensjoner ble gjort obligatorisk ved lov i 2006, ny AFP i privat sektor trådte i kraft fra 2011, ny uførepensjonsordning i folketrygden trer i kraft fra 2015, og uføreordningene i offentlig og privat sektor er under omlegging. Dette notatet belyser utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet slik vi ser det per 2013, med et sideblikk til våre nordiske naboland. De endringer som har skjedd i Norge og de endringer som vil komme til å skje i årene framover, berører ikke bare den enkelte arbeidstakers opptjening av pensjon, men også arbeidsgiveres og statens kostnader og økonomiske risiko.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10185