Fafo-notater

Rapportsøk

Voksne som tar fagbrev

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum

Fafo-notat 2016:11

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Voksnes læring

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Mange fullfører videregående opplæring i voksen alder i Norge. Det finnes gode muligheter for å ta fagbrev som voksen, blant annet gjennom praksiskandidatordningen som gir voksne med lang og variert arbeidserfaring i et fag mulighet for å gå opp til fagprøve og ta fagbrev. I dette notatet analyserer vi blant annet hvilken sosial bakgrunn de som tar fagbrev som voksne har. Er dette veier til formell yrkeskompetanse og fullført videregående opplæring for grupper som i mindre grad fullfører videregående opplæring som unge? Eller er det sosiale rekrutteringsgrunnlaget det samme for voksne som tar fagbrev, som det er for unge? Notatet er utarbeidet i et samarbeid mellom Fafo og Frischsenteret.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10235