Skip to main content
  • Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen

Arbeidstid i barneverninstitusjonene

Praktisering og regulering

  • Fafo-rapport 2015:01
  • Fafo-rapport 2015:01

Denne rapporten er sluttrapport fra prosjektet «Evaluering av medleverforskriften», som Fafo og AFI har utført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Medleverordninger er arbeidstidsordninger med utvidete arbeids- og friperioder, der de ansatte bor og lever sammen med barna og ungdommene i barneverninstitusjonene. En hovedgrunn til å bruke slike ordninger er positive behandlingsresultater i form av økt stabilitet og kontinuitet for barn og ungdommer som har institusjonen som sitt hjem. Slike arbeidstidsordninger ble sommeren 2005 regulert ved en midlertidig forskrift. Forskriften åpner opp for arbeidstidsordninger som går langt ut over arbeidsmiljølovens normalbestemmelser om arbeidstidens lengde og plassering. Prosjektet har undersøkt praktisering og regulering av forskjellige former for turnus i barneverninstitusjonene. Rapporten viser at arbeidstidsordninger med utvidete arbeidsperioder er blitt vanligere i landets barneverninstitusjoner.

  • Publisert: 26. mars 2015
  • Ordrenr. 20406

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Barne, likestillings- og inkluderingsdep.