Fafo-rapporter

Rapportsøk

Assimilering på norsk
Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn

Jon Horgen Friberg

Fafo-rapport 2016:43

Nettutgave

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak, Det flerkulturelle samfunnet

Prosjekt: The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILS-NOR)

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg

Vil minoritetsungdom som vokser opp i Norge oppleve sosial mobilitet, eller vil de reprodusere sine foreldres ofte marginaliserte posisjoner? Vil de tilpasse seg storsamfunnets normer, eller holde fast ved verdiene fra foreldrenes hjemland? Vil religiøse, sosiale og kulturelle barrierer for tillit og solidaritet mellom minoritet og majoritet brytes ned eller låses fast og tilspisses over generasjonene? I denne rapporten presenteres de første funnene fra et langsiktig forskningsprogram som følger et kull ungdommer gjennom utdanningssystemet og ut i voksenlivet. Vi finner at assimilering – både økonomisk, religiøst, kulturelt og sosialt – ser ut til å være en overordnet trend i de unges tilpasninger, i den forstand at etnisk og religiøs bakgrunn gradvis får mindre betydning for livssjanser, holdninger og verdier.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20605