Fafo-rapporter

Rapportsøk

Bo- og tjenestebehov hos personer med psykiske lidelser
En brukerstudie

Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 519

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

I denne rapporten presenteres en brukerstudie av bo- og tjenestebehov hos personer med psykiske lidelser. Et lite utvalg har samtidig psykisk lidelse og rusproblemer. Studien er gjennomført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet og bygger videre på en tidligere gjennomført kartlegging av samme tema i et utvalg norske kommuner.

Rapporten belyser sentrale temaer relatert til å forebygge bostedsløshet og fremme bostabilitet hos personer med psykiske lidelser som har hatt et udekket boligbehov. Rapporten fokuserer særlig på tjenestesiden, brukernes behov for hjelp og oppfølging for å klare å opprettholde en stabil bosituasjon. Rapporten gir omfattende kunnskap om hvordan hjelpebehovet arter seg, hvilken hjelp som ytes og erfaringer med hjelpen. På bakgrunn av dette trekkes det fram hva som oppleves som god oppfølging, hvordan tjenestene utformes og hvilke dimensjoner ved tjenesteutformingen som har betydning for brukernes opplevelse av tjenestene.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 519