Skip to main content
  • Inger Lise Skog Hansen og Bjørn R. Lescher-Nuland

Bolig og oppvekst

En studie av konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold

  • Fafo-rapport 2011:16
  • Fafo-rapport 2011:16

Denne rapporten handler om hvilken betydning vanskelige boforhold kan ha for barns levekår og sosiale inkludering. Rapporten baserer seg på en kvalitativ studie blant barnefamilier som bor i kommunal utleiebolig. Studien utdyper hvordan ulike sider ved boforholdet kan påvirke barns levekår, og videre hvilke konsekvenser det kan ha for deres sosiale inkludering. Mange av familiene har til dels svært dårlig bostandard og bor trangt. De opplever at dårlige fysiske forhold i boligen og trangboddhet begrenser barnas liv. Det største problemet synes å være belastede bomiljøer med høy konsentrasjon av sosiale problemer. Et annet problem er segregering i form av områder hvor svært mange innbyggere har ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Foreldrene er bekymret for hvordan dette påvirker barnas livssjanser i det norske samfunnet på sikt.

  • Publisert: 11. februar 2011
  • Ordrenr. 20207