Fafo-rapporter

Rapportsøk

Bolig og oppvekst
En studie av konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold

Inger Lise Skog Hansen og Bjørn R. Lescher-Nuland

Fafo-rapport 2011:16

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Denne rapporten handler om hvilken betydning vanskelige boforhold kan ha for barns levekår og sosiale inkludering. Rapporten baserer seg på en kvalitativ studie blant barnefamilier som bor i kommunal utleiebolig. Studien utdyper hvordan ulike sider ved boforholdet kan påvirke barns levekår, og videre hvilke konsekvenser det kan ha for deres sosiale inkludering. Mange av familiene har til dels svært dårlig bostandard og bor trangt. De opplever at dårlige fysiske forhold i boligen og trangboddhet begrenser barnas liv. Det største problemet synes å være belastede bomiljøer med høy konsentrasjon av sosiale problemer. Et annet problem er segregering i form av områder hvor svært mange innbyggere har ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Foreldrene er bekymret for hvordan dette påvirker barnas livssjanser i det norske samfunnet på sikt.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20207

English Summary