Skip to main content
Espen Dahl

Den som har, ham skal gis

Inntektsulikheter blant eldre i Norge

  • Fafo-rapport 231
  • Fafo-rapport 231

Denne rapporten ser på inntektsforholdene til dagens alderspensjonister. Hvordan er pensjonistenes inntekter sammensatt og hvor stor er ulikheten i inntekt blant denne gruppen. Rapporten inneholder nærmere analyser av minstepensjonistenes situasjon, og den fokuserer på hvilke endringer i inntektsfordelingen blant alderspensjonistene som har funnet sted på 1990-tallet. Blant de viktigste funnene kan nevnes:

  • Alderspensjonistene henter en stadig økende del av sine samlede inntekter fra andre kilder enn folketrygden. I 1994 besto vel 60 prosent av de eldres totale inntektspakke av alderspensjon fra folketrygden, mens de resterende nesten 40 prosent kom fra private, markedsbaserte kilder som kapitalinntekt, tjenestepensjoner og yrkesinntekt.
  • Ulikheten i disponibel husholdsinntekt blant alderspensjonistene økte fra 1990 til 1994. Økningen gjør seg sterkere gjeldende for de yngre (67-79 år) enn for de aller eldste (80 år og mer). Disse tendensene til økende inntektsulikhet blant alderspensjonistene er et nytt fenomen. Rapporten drøfter de mulige årsakene til dette bemerkelsesverdige funnet.

En hovedkonklusjon er at den såkalte Matteus-effekten som tittelen henspeiler på, gjør seg markert gjeldende for inntektsfordelingen i den norske pensjonistbefolkningen; eldre som har generøse folketrygdpensjoner, har i tillegg høye private inntekter.

  • Publisert: 21. februar 1997
  • Ordrenr. 231
Last ned publikasjonen