Fafo-rapporter

Rapportsøk

Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving
En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere

Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg

Fafo-rapport 388

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring, Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Yrkesprøving er en dokumentasjonsmetode som kombinerer intervjuer og en praktisk, yrkesrettet prøve for å synliggjøre og dokumentere realkompetanse. Dokumentasjon fra yrkesprøving skal kunne brukes både direkte i forhold til arbeidslivet og i forhold til søknad om videre opplæring. Flyktninger og innvandrere som mangler dokumentasjon på utdanning og/ eller arbeidserfaring fra hjemlandet er en viktig målgruppe for ordningen.

I denne rapporten kartlegges flyktningers og innvandreres erfaringer med bruk av dokumentasjon fra yrkesprøving i forhold til arbeidsliv og utdanning. Hvilken nytte har de hatt av dokumentasjonen i forhold til søknad om jobb eller videre opplæring? Hvordan vurderer opplæringstilbyderne dokumentasjonen fra yrkesprøvingen? Hvilken legitimitet har dokumentasjonen i arbeidslivet, og hvilke bruksområder ser arbeidsgiverne for ordningen? Under hvilke forutsetninger bidrar yrkesprøvingen til en mer effektiv og langsiktig integrering av innvandrere og flyktninger på det norske arbeidsmarkedet? Dette er hovedspørsmålene som behandles i rapporten.

Undersøkelsen er basert på erfaringer med yrkesprøving i Oslo og Oppland. Datagrunnlaget er kvalitative intervjuer med flyktninger og innvandrere, opplæringstilbydere, arbeidsgivere og ansatte i Aetat.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 388