Skip to main content
  • Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli

Kurs for arbeid

Norskopplæring og yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige flyktninger og innvandrere

  • Fafo-rapport 387
  • Fafo-rapport 387

Manglende norskferdigheter nevnes ofte som forklaring på lav yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige flyktninger og innvandrere. I denne rapporten studeres norskopplæring, norskferdigheter og yrkesdeltakelse i sammenheng. Hovedspørsmålet er i hvilken grad manglende norskferdigheter kan forklare flyktningers og innvandreres problemer på arbeidsmarkedet, men søkelyset rettes også mot årsaker til frafall i norskundervisningen og hva som skjer med de som faller fra undervisningen og sammenhengen mellom gjennomført norskundervisning og norskferdigheter. Ikke-vestlige kvinners spesielle barrierer mot yrkesaktivitet vies særlig oppmerksomhet.

De overordnede problemstillingene for rapporten er:
• Hva er årsakene til den lave yrkesdeltakelsen blant flyktninger og innvandrere generelt, og blant kvinner fra disse gruppene spesielt?
• Hva er de viktigste årsakene til frafall fra norskundervisningen?
• Hvilken betydning har deltakelse i norskundervisning for norskferdighetene?
• Hvilken sammenheng er det mellom norskferdigheter og yrkesdeltakelse?
Undersøkelsen er blant annet basert på nærmere 400 intervjuer av flyktninger og innvandrere bosatt i Oslo og Bergen.

  • Publisert: 17. februar 2002
  • Ordrenr. 387
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere