Fafo-rapporter

Rapportsøk

Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter

Anna Hagen og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 478

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsskolebedrifter er ett av flere virkemidler i den nasjonale satsingen på kvalitetsutvikling i skole og fagopplæring. Viktige spørsmål i evalueringen er i hvilken grad ordningen gir resultater i form av endringer i arbeidsmåter, læringsmiljø og læringsutbytte, og hvilke faktorer som hemmer og fremmer en slik utvikling. I rapporten analyseres effekter i demonstrasjonsskolene og -bedriftene og spredningseffekter til andre skoler, bedrifter, organisasjoner og aktører i fagopplæringen. Et viktig formål for evalueringen har også vært å vurdere ordningen som strategisk virkemiddel for kvalitetsutvikling på et mer generelt grunnlag.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 478