Fafo-rapporter

Rapportsøk

Fakta om arbeidslivet
og utdanningsgruppene

Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2009:12

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

I denne rapporten ser vi på generelle trekk ved sysselsatte og arbeidstakere, og på utdanningsgruppene i norsk arbeidsliv. Vi stiller blant annet følgende spørsmål:
• Hvilke endringer har skjedd i arbeidslivet de senere tiårene?
• Hvordan spiller endringer i arbeidslivets strukturer og endringer i arbeidstakeres utdanningsnivå sammen?
Et viktig utgangspunkt og mål for rapporten har vært å samle og sette sammen «fakta» om arbeidslivet generelt og utdanningsgruppene spesielt, og vi tar for oss en rekke sider ved arbeidslivet i detalj. I tillegg til ulike endringer over tid, beskriver vi ansettelsesforhold, endringer i utdanningsnivå og kompetansekrav, arbeidstid, fagorganisering, sykefravær, lønnsforhold og sider ved arbeidslivets geografiske dimensjon.
Rapporten bygger på foreliggende data, først og fremst Levekårsundersøkelsene om arbeid fra SSB, og dernest Fafos egen HMS-undersøkelse 2007. I tillegg benytter vi oss av en rekke andre tilgjengelige kilder.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20102