Skip to main content

Jørgen Svalund

Forsker I
To english version

Jørgen Svalund er forsker ved Fafo, på gruppa for arbeidslivsforskning. Svalund har en doktorgrad i sosiologi om mobilitet og arbeidsmarkedstilpasninger i de nordiske arbeidsmarkedene. Stillingsvern, permitteringsordningen, midlertidige ansettelser og bevegelser på arbeidsmarkedet har vært sentrale tema i hans forskning.

For tiden arbeider han med et prosjekt om digitalisering og polarisering for forskningsrådet. Han er også prosjektleder for et større prosjekt, finansiert av forskningsrådet, som ser på hvordan pandemien påvirker arbeidslivet, institusjonene som regulerer arbeidsmarkedet, og den enkeltes holdninger til inntektssikring, permitteringer og andre sider ved styringen av arbeidsmarkedene, i Norge, Sverige og Danmark.

Svalund har også bred erfaring med studier av makt og demokrati i arbeidslivet, og av ulike sider ved helse, miljø og sikkerhet. Blant annet har han over en lang periode arbeidet med undersøkelser av vold og trusler om vold i arbeidslivet.

Svalund har publisert et stort antall rapporter, artikler og bøker om ulike temaer, og har bred erfaring med innhenting, bruk og analyse av både kvalitative og kvantitative data.

Utdanning

PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo.

Arbeidsområder


Aktive prosjekter

Engasjerte og engasjerende arbeidsplasser: en partsbasert aktiveringspolitikk for unge

Hvordan kan arbeidsplasser – bestående av arbeidsgivere, ansatte og organisasjonsstrukturene disse befinner seg i – utformes for å legge til rette for vellykket inkludering av sårbare ungdommer som sliter med å få ordentlig fotfeste i arbeidsmarkedet?

Erfaringer med ulike barnehagemodeller

Formålet med prosjektet er å få et bedre kunnskasgrunnalg om gode måter og organsiere barnehverdagen på. Prosjektet skal utvikle typologier for ulik organsiering av barnehager.

Evaluering av forsøk med økt grunnbemanning i barnehager i Oslo

Prosjektet er en en følgevaluering av to forsøk/tiltak som er igangsatt i noen utvalgte bydeler og barnehager i Oslo. De to forsøksordningene er et forsøk med en ekstra ressurspedagog som startet i 2019 og et forsøk med økt grunnbemanning som starter høsten 2021.

Nasjonal lederutdanning for styrere og ledelse av barnehager
Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om styrerutdanningen for barnehageledere og i hvilken grad den bidrar til utvikling og endring av ledelsesespraksis i tråd med formålet med studiet. Ønsket er å mer kunnskap om hvordan lederutdanningen setter avtrykk i praksis.
Nordisk arbeidsliv under pandemi-press

Prosjektet tar for seg virkninger av Korona-epidemien på arbeidsmarkedet, på virkemidler og institusjoner brukt i arbeidsmarkedet.

Digitaliseringens betydning for arbeid og sysselsetting i Norden og USA

I samarbeid med ledende forskere fra Universitetet i Gøteborg, Michigan State University og MIT vil vi gjennomføre komparative studier på tvers av ulike arbeidsmarkedsmodeller, bransjer og virksomheter.

Fafo-publikasjoner

Artikler og bokkapitler

Annen publisering

Fullførte prosjekter

Utbetaling av feriepenger
Arbeids- og sosialdepartementet ønsker gjennom dette oppdraget å undersøke hvor godt sikret arbeidstakeres feriepenger er, dersom virksomhetene den enkelte er ansatt i står i en usikker økonomisk situasjon.
Arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad som velferdsordninger for unge utenfor arbeid og utdanning

Formålet med prosjektet er å få kunnskap om tildelingen av arbeidsavklaringspenger (AAP) og kvalifiseringsstønad (KVP) til unge brukere , samt å kartlegge hvilke forhold som åpner opp for og eventuelt begrenser adgangen til de to ytelsene blant unge under 30 år med nedsatt arbeidsevne.

Evaluering av hovedavtalen i staten

Evaluering av Hovedavtalen i staten på oppdrag av KMD og hovedorganisasjonene

Ansattes medvirkning ved NTNU

Prosjektet ser på ansattes opplevelse av medvirkning ved NTNU.

Tiltak for varig sysselsetting - en kunnskapsoppsummering
I dette prosjektet skal det lages en kunnskapsoppsummering om forskning på offentlige tiltak som kan bidra til å bedre den varige tilknytningen til arbeidsmarkedet for innvandrere. Vi oppsummerer forskning fra Europa og Canada.
ABE-reformen - hvordan påvirker den statlige virksomheter?

Hvordan påvirker ABE-reformen statlige virksomheter? Hvilken betydning har reformen for arbeidshverdagen i virksomhetene?

Håndheving av reglene om adgang til midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak

Det har de siste årene vært rettet oppmerksomhet mot ulike utfordringer og problemstillinger knyttet til midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak.

LOfavør-komiteene – status og utfordringer
Formålet med dette prosjektet er å foreta en kartlegging av de lokale LOfavør-komiteene.
#metoo 2018 - seksuell trakassering i bransjene film, teater og scenekunst

Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om seksuell trakassering blant utøvere innen film/teater/scenekunst.

Videreutdanning i barnehager - deltakerundersøkelse

Prosjektet skal undersøke hvordan barnehagestyrere og barnehagelærerere som har deltatt på videreutdanning i 2018 og 2019 vurderer utdanningens innhold og organisering, læringsutbytte og endring av egen praksis. I tillegg skal prosjektet se på hvordan barnehageeier har tilrettelagt for deltakelse.

Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne
Formålet med prosjektet er todelt. For det første å kartlegge og beskrive samarbeidsformer mellom NAV og IA-virksomheter som har som formål å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne. Deretter beskrive gode samarbeidsmodeller som kan spres som en veiviser for ansatte i NAV, arbeidsgivere og andre samarbeidsaktører.
Akademikernes medlemspotensial

Kort om Akademikerne og deres medlemmer.

Permitteringsliknende ordninger i andre land. En oversikt

Permitteringer er ett av flere virkemidler som kan brukes for å tilpasse arbeidsinnsatsen i en virksomhet til etterspørselen etter dens varer og tjenester.

Seniorer og arbeidslivet

I dette prosjektet skal vi kartlegge forhold knyttet til lovfestede særrettigheter og bedriftsinterne aldersgrenser.

Kartlegging av måloppnåelse for delmål 2 i IA-avtalen

Prosjektet skal:

1. Komme med forslag til hvordan innsatsen for delmål 2 i IA-avtalen best kan måles ved hjelp av tilgjengelige opplysninger.

2. Vurdere behovet for og eventuelt komme med forslag til alternative eller supplerende undersøkelser, nye datakilder mv for å bedre beskrive og studere oppnåelse av IA-avtalens delmål 2. Prosjektet skal munne ut i en grundig drøfting av hvordan man best kan følge utviklingen i sysselsetting for personer med nedsatt funksjonsevne ved hjelp av ulike foreliggende data, og eventuelt ved hjelp av nye datakilder. Dette omfatter en vurdering og oversikt over hvordan yrkesaktiviteten blant funksjonshemmede blir kartlagt og analysert i Norge per i dag, både i Norge og utvalgte andre land. Videre skal datakildene som har vært brukt vurderes, hvilke personer som omfattes, og i hvilken grad resultater av IA-avtalens delmål 2 kan analyseres på virksomhetsnivå.

Tidsbruk i barnehager

Prosjektet skal undersøke hvor mye tid barnehager bruker på å oppfylle rapporterings- og dokumentasjonskrav framsatt fra ulikt hold.

Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?

Målet med prosjektet er å studere hvordan midlertidige ansettelser påvirker folks jobbkarrierer og muligheter til skaffe seg fast arbeid. Prosjektet sammenligner Norge og Sverige.

Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Prosjektet undersøker arbeidsgivere/virksomheters holdninger og handlinger, deres inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rekruttering av langtidsutdannede til LO

LO har bedt om bistand til å utrede et prosjekt knyttet til rekruttering av langtidsutdannede. Ønsker å benytte en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode. Målet er å få bedre kjennskap til gruppa langtidsutdannede. Formålet med prosjektet e r å få kunnskap om hvilke faktorer som utløser fagorganisering blant langtidsutdannede og hvilke krav langtidsutdannede stiller for å velge et LO-forbund framfor konkurrentene.

Topplederlønn - lederlønnsbarometer

Formålet med prosjektet er å få oversikt over utviklingen av lederlønnsutviklingen i enkeltselskaper over tid.