Skip to main content
  • Jon Rogstad

From zero to hero

Om fleksible læringsarenaer, frafall og veien tilbake

  • Fafo-rapport 2021:06
  • Fafo-rapport 2021:06

Hvordan få ungdom med avbrutte utdanningsløp tilbake på sporet? I denne rapporten besvares spørsmålet
med utgangspunkt i Café Hanco, som er en fleksibel læringsarena i Viken. Hancometoden er å fungere som startkabler for sårbare ungdommen, i form av å tenne en gnist og gi dem retning til å klare seg videre. Basert på kvalitative og kvantitative data, synliggjøres betydningen av opplevd tilhørighet for å skape ny motivasjon for læring. Mens mange av ungdommene har erfaring med utenforskap og individualisering i skoletiden, gir Hanco opplevelser preget av kollektiv orientering og samarbeid, hentet fra arbeidslivet.

Jon Rogstad var professor og forskningsleder på Fafo da prosjektet ble igangsatt. Ved avslutning av prosjektet er han forsker I på NOVA på OsloMet.
Kontakt:

Temaet i denne rapporten er frafall og metoder for å få sårbar ungdom tilbake til opplæring eller ut i lønnet arbeid. Konkret settes søkelyset på Café Hanco, som er et ungdomstiltak i regi av Viken fylkeskommune, Glemmen videregående skole og Oppfølgingstjenesten (OT). Målgruppen for Café Hanco er ungdom i OTs målgruppe, som er i alderen 16–21 år, samt ungdom i alderen 22–24 år som rekrutteres fra NAV. Felles for ungdommene er avbrutte utdanningsløp eller at de aldri startet etter endt grunnskole. I begge tilfeller er de sårbare, en situasjon som gjør at de har større risiko enn andre ungdommer for ikke å fullføre videregående opplæring eller gå ut i lønnet arbeid.

Det overordnede spørsmålet er hvorvidt det å bli en del av Café Hanco kan beskytte ungdom som har ulike typer risikofaktorer som gjør det vanskelig for dem å komme tilbake i påbegynt utdanning eller gå ut i arbeid.

Problemstillingene i prosjektet er som følger:

  • Opplever deltakere på Café Hanco at de styrkes når det gjelder personlig kompetanse, sosial kompetanse og faglige kompetanse?
  • Hvordan brukes Café Hanco som læringsarena for ungdom i OTs målgruppe?
  • På hvilken måte bidrar Café Hancos metodikk og fleksible læringsarenaer fil å bygge opp ungdommen til å bli selvstendige aktører i egne liv?
  • Endres opplevelsen av fysisk og psykisk helse?
  • Reduseres fraværet blant de som deltar?

Utgangspunktet for rapporten er todelt. For det første er det ungdommene og deres behov som settes i sentrum for analysene. For det andre forstås frafall som en prosess mer enn som en enkeltstående handling. I prosjektet har jeg fulgt 41 ungdommer gjennom tre årskull og hvordan de voksne på Café Hanco har jobbet med de unge og utviklet metodikken.

Café Hanco startet som en kafé, men er i dag tre ungdomsbedrifter: Hanco Event (kafé og catering), Riv & Røsk (bygg, anlegg, skogrydding, sjø og fangst samt ulike arbeidsoppdrag i nærmiljøet) og Hanco Media som lager reklamefilmer, og som tar fotooppdrag internt og for eksterne kunder. I tillegg gis det undervisning i samfunnsfag, som er et obligatorisk emne, sammen med fysisk aktivitet og friluftsliv.

Ambisjonen med Café Hanco er å fungere som startkabler for sårbar ungdom som har stoppet opp. Dette handler om å gi dem tilbake selvfølelse og opplevelse av mestring og å la dem prøve forskjellige typer aktiviteter. Det grunnleggende pedagogiske prinsippet er å gi ungdommen tro på seg selv og å gi dem kraft og motivasjon til å klare seg videre. Fleksibel læringsarena brukes for å betegne at Café Hanco er plassert mellom utdanningssystemet på den ene siden og arbeidslivet på den andre. En viktig del av fleksibiliteten ligger i å kunne trekke veksler på begge institusjonene og på den måten gi ungdommene et større rom til å prøve ut hva som passer for dem.

Analysene ble organisert i fire deler, ut fra dimensjoner hvor ungdommene er særlig utsatt for å være sårbare:

Dimensjon 1 Individuelle forhold som selvfølelse og livsmestring

Dimensjon 2 Familiær støtte og verdier i hjemmet

Dimensjon 3 Sosial tilhørighet og utenforskap

Dimensjon 4 Framtidsorientering, ambisjoner og motivasjon

Et viktig hensyn er at et offentlig initiert tiltak ikke kan gjøre alt. Forskning indikerer for eksempel at familien har avgjørende betydning for utdanningsvalg og skoleprestasjoner. Det er imidlertid ikke enkelt å gjøre mye med interne familieforhold gjennom politiske beslutninger. Kompenserende tiltak, hvor ungdommene styrkes på andre områder, kan derimot være aktuelt.

Hanco oppleves som nyttig av de aller fleste av ungdommene, og ungdommene mener gjennomgående at de er mer motiverte for å gå videre etter at de hadde vært på Hanco, enn før. Ungdommenes opplevelse kan også leses ut av resultatene. For alle tre årene har det dominerende flertallet av ungdommer enten gått tilbake på skolen, ut i lære eller over i lønnet arbeid.

Nøkkelen til Hancos suksess synes å være å skape et fellesskap og en erfart opplevelse av tilhørighet. Styrken i den fleksible læringsarenaen er følgelig at Hanco trekker veksler på arbeidslivets inkluderende logikk ved at det er bruk for alle som inngår i et team. Dette handler om erfaringer med at eget fravær blir en belastning for andre, som da må gjøre jobben. Gjennom å være en fleksibel læringsarena kan Hanco ha elementer fra både arbeidslivet og skolen. Ungdommene følger undervisning i enkelte felles fag og kan avlegge eksamen, noe som innebærer at tiden på Hanco bringer dem nærmere en avklaring, enten det er i retning av studiekompetanse, ut i lære eller å finne seg en jobb. De fire sårbarhetsdimensjonene, og hva Hanco gjør, analyseres i kapittel 3, 4, 5 og 6:

Individuelle forhold som selvfølelse og livsmestring

Et sentralt mål med deltakelsen på Hanco er gi ungdommene opplevelse av mestring – gjennom turer, møter med andre og aktiviteter. Matlaging av høy kvalitet og ekstreme turer er eksempler på tiltak som gir ungdommene mestringsopplevelser med ringvirkninger, noe som synes å styrke selvfølelsen og øke trygghet i møte med nye mennesker. En base i arbeidet er videre å skape stolthet over det man får til, og hva man gjør på Hanco, noe som også er viktig for mange av ungdommene som synes det er vanskelig å stå i at de er en som er på tiltak.

Familiær støtte og verdier i hjemmet

Mange av ungdommene på Café Hanco kommer fra belastede familier og fra krevende familieforhold. I noen grad synes de voksne å fungere som reservefamilie for en del av ungdommene, men først og fremst er de viktige og supplerende voksne som gir faglig og personlig støtte til ungdommene. Den tette oppfølgingen innebærer likevel at det ikke kan være et klart skille mellom arbeid og fritid for de ansatte. De følger opp hver enkelt ungdom og legger mye energi i å være der som «hele mennesker», noe som gjør at de i stor grad må karakteriseres som ildsjeler.

Sosial tilhørighet og utenforskap

Man arbeider med å legge til rette for tilhørighet gjennom en rekke ulike typer aktiviteter, som er valgt og tilrettelagt ut fra deltakerne. Samtidig er det et avgjørende virkemiddel at de må strekke seg, og at det stilles klare krav til innsats. I tillegg er det lagt opp med en nedbygging av skillet mellom de ansatte (de voksne) og ungdommene. Blant de markante grepene som er tatt, er felles måltider, hvor de voksne og ungdommene sitter sammen og prater sammen om daglige gjøremål. Videre brukes den kollektive logikken fra arbeidslivet, som legger grunnen for en opplevelse av at det er «bruk for meg», og at man er savnet om man ikke møter. Dette er en opplevelse mange av ungdommene på Hanco ikke har fra oppveksten og tidligere skolegang.

Framtidsorientering, ambisjoner og motivasjon

Hanco skal være som startkabler for ungdommene. Det vil si at Hanco skal tenne en gnist så de har motivasjon til å gå videre på egen hånd. Neste spørsmål er hvor de skal gå. Dette hjelper Hanco med ved rådgivning, men særlig gjennom å sikre at ungdommene får prøve flere aktiviteter, både via ungdomsbedriftene og i arbeidslivet. I tillegg kan de avlegge eksamen i flere fag, slik at de får studiekompetanse. Et viktig element er også at Hanco ikke skal bli en varmestue for ungdommene. De skal videre når de er klare, og senest etter ett år.

  • Publisert: 9. februar 2021
  • Ordrenr. 20773