Fafo-rapporter

Rapportsøk

Grenser for utdanning
Rett til videregående opplæring for voksne

Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2015:27

Nettutgave

Forskningstema: Gjennomføring og frafall, Livslang læring

Forskere på Fafo: Erika Braanen Sterri, Jon Rogstad

Universell tilgang til utdanning er et sentralt prinsipp i den norske rettsstaten. På tross av bred enighet om at utdanning er avgjørende for å klare seg i dagens arbeidsliv og en gradvis utvidelse av retten til utdan­ning, er det noen grupper som faller gjennom i dagens system. Denne rapporten omhandler grupper som ønsker å ta videregående i voksen alder, men som av ulike grunner ikke har en rett til det. Personer som faller mellom ungdoms- og voksenretten, og personer med videregående utdanning fra hjemlandet, står uten en individuell rett til videregående opplæring. Likevel har fylkeskommunen plikt til å ha et tilbud også til voksne uten rett. Vi undersøker hvordan fylkeskommunen håndterer gruppene som har et ønske om, men ingen rett til videregående opplæring.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20432