Fafo-rapporter

Rapportsøk

Ikke våre barn
Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge

Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt

Fafo-rapport 2015:45

Nettutgave

Prosjekt: Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere i Norge

Forskere på Fafo: Guri Tyldum

Barnekonvensjonen gir alle barn de samme grunnleggende rettighetene til liv, utvikling, beskyttelse og deltakelse, uansett hvem de er og hvor de bor. Denne, og andre internasjonale konvensjoner, forplikter Norge til å bistå og beskytte barn som oppholder seg i Norge, også mot menneskehandel. I praksis er det ofte vanskelig å bistå og beskytte barn og ungdommer som oppholder seg i Norge uten papirer, og uten egnede omsorgspersoner. Politikken som skal ivareta mindreårige ofre for menneskehandel befinner seg i skjæringspunktet mellom migrasjonskontroll og ivaretakelse av barnets beste. I denne rapporten ser vi på hvordan det norske samfunnet møter barn og unge utsatt for menneskehandel. Vi går gjennom rettspraksis, utfordringer i identifiseringsarbeidet, og systemene for oppfølging, etterforskning og assistanse til denne gruppen.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20550